Åpenhetsloven

I vesentlighetsanalysen fra 2022 ble menneskerettigheter og arbeidstakers rettigheter identifisert som viktige områder for Hafslund og konsernets interessenter. I våre vesentlige temaer er dette inkludert i «ansvarlig innkjøpspraksis» og «attraktiv og utviklende arbeidsplass», for henholdsvis våre leverandører og våre ansatte. Vi ønsker å være en aktør som bidrar til ansvarlige arbeidsforhold internt og i våre leverandørkjeder. Høsten 2022 ble det satt i gang flere prosjekter for å forbedre konsernets interne rutiner og prosesser.

Et sentralt prosjekt var å styrke vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i tråd med den nye åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Dette gjelder for vår egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere. Hafslunds pågående forbedringsarbeid skal sørge for at hele konsernet arbeider med aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetslovens krav, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs veiledende metode for aktsomhetsvurderinger. For 2022, og første halvår 2023, har Hafslund valgt å fokusere på en overordnet tilnærming til de tre forretningsområdene Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Oslo Celsio og Hafslund Vekst.

Som del av dette forbedringsarbeidet har vi blant annet fokusert på å:

  • Oppdatere styringssystem, sikre forankring i styrende dokumenter og hos ledelsen.
  • Tilpasse rolle- og ansvarsfordeling og kartlegge intern kompetanse.
  • Tilpasse rapporteringsrutiner, herunder håndtering av informasjonsforespørsler.
  • Vurdere potensiell og faktisk risiko for brudd på arbeids- og menneskerettigheter i egen virksomhet og leverandørkjede.

Vurdering av risiko for brudd på arbeids- og menneskerettigheter er en kontinuerlig prosess i Hafslund. Risikobildet endres i takt med endringer i våre forretningsområder. Det er vår foreløpige vurdering at det kan finnes risiko innen følgende områder, som vil prioriteres for videre kartlegging og tiltak i 2023:

Hafslund Eco Vannkraft:

  • Drift- og vedlikeholdskontrakter av vannkraftanlegg i Norge, med risiko for arbeidslivskriminalitet som brudd på lønns- og arbeidsvilkår mm. hos leverandører og deres underleverandører som utfører arbeid for oss.

Hafslund Oslo Celsio:

  • Drift- og vedlikeholdskontrakter av anlegg i Norge. Det gjelder spesielt i forbindelse med produksjonsstans på forbrenningsanlegg, der det er risiko for arbeidslivskriminalitet, brudd på lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og deres underleverandører som utfører arbeid for oss.
  • Innkjøp av innsatsfaktorer til forbrenningsanlegg (for eksempel biobrensel, pellets mv.) som har tilhørende globale verdikjeder.

Hafslund Vekst:

  • Ivaretakelse av menneskerettigheter i produksjon av sol- og vindkraftsannlegg, med komplekse globale verdikjeder knyttet til produksjon av solcellepaneler, vindturbiner, komponenter i produkter og råvareuttak.
  • Drift- og vedlikeholdskontrakter av anlegg, med risiko for arbeidslivskriminalitet, som brudd på lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og deres underleverandører.

Som en del av risikovurderingene, har vi startet planlegging av rammeverk for risikoklassifiseringer av tredjeparter og prioritering av oppfølging av leverandører med høy risiko.

Forbedringsarbeidet for å styrke våre aktsomhetsvurderinger, og vår forståelse av risikobildet, vil bli nærmere presentert i vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger innen 30. juni 2023, her.