Strategi og bærekraft

Et bærekraftig Hafslund

Hafslund har en bærekraftstrategi som er integrert i konsernets strategiske satsingsområder. Vi har identifisert vesentlige bærekraftområder med utgangspunkt i en dobbel vesentlighetsanalyse basert på prinsippene i EU-direktivet CSRD. Analysen gir en grundig forståelse av konsernets påvirkninger på mennesker og miljø, og hvilke bærekraftrisikoer og -muligheter som eksisterer.

Hvordan konsernet jobber med de vesentlige bærekraftområdene er beskrevet under de strategiske satsingsområdene de er tilknyttet. For eksempel beskriver vi hvordan vi jobber med klimapositivitet og effektiv og sirkulær materialbruk og ressursutnyttelse under det strategiske satsingsområdet Klima- og naturpositiv. Oversikten under oppsummerer Hafslunds strategiske satsingsområder og alle vesentlige bærekrafttemaer. Noen av dem er imidlertid ikke direkte koblet til én strategisk satsing, men er mer overgripende. Hvordan vi jobber med disse temaene er beskrevet under.

Strategi 2035

Fokusområder og mål for bærekraft er fullt integrert med konsernstrategien, og en vesentlighetsanalyse som kartlegger konsernets påvirkning på mennesker og miljø, ESG-risikoer og -muligheter er en sentral del av å definere hvor vi står i dag og hvordan vi ønsker å utvikle oss.

Hafslunds vesentlige bærekraftområder

FNs bærekraftmål

Hafslund støtter FNs bærekraftmål og konsernets virksomhet innvirker på flere av bærekraftmålene. Konsernet har konsentrert oppmerksomheten om de bærekraftmålene som gir størst innvirkning, og har derfor et særlig søkelys på disse fem bærekraftmålene.

Et bærekraftig Hafslund 1

Øvrige bærekraftprioriteringer

De fleste av temaene som er vesentlige for Hafslund innen bærekraft har en tett kobling til de strategiske satsingsområdene som presentert. Imidlertid er det flere vesentlige bærekraftstemaer som ikke er direkte koblet til én strategisk satsing.

Samfunnsbidrag og lokal verdiskaping

Hafslunds virksomhet skaper store verdier for samfunnet, blant annet i form av skatteinntekter til den norske stat og overskudd som går til storsamfunnet, siden konsernet er 100 prosent eid av Oslo kommune. Kjernevirksomheten forsyner samfunnet med fornybar energi og opprettholder forsyningssikkerheten i Norge. Hafslund er en stor arbeidsgiver og står for mange arbeidsplasser over hele Sør-Norge.

Vår tilnærming og våre tiltak

Overskudd i sin helhet tilbake til samfunnet

Som kraftprodusent utnytter vi landets naturressurser og er derfor underlagt særlig beskatning gjennom grunnrenteskatt. Det gir betydelige skatteinntekter til samfunnet hvert år. Oslo kommune er eneste eier av Hafslund-konsernet og utbyttet som utbetales fra Hafslund til kommunen går til å dekke velferdstjenester for hovedstadens innbyggere. Den kapitalen som beholdes i Hafslund brukes til å utvikle ny fornybar kraft og andre investeringer som er i tråd med konsernets strategi.

Verdiskaping i lokalsamfunn

Hafslund har tett relasjon til lokalsamfunnene vi opererer i og vertskommunene for våre kraftanlegg. Konsernet søker tett dialog med lokalsamfunnene, og etterstreber å benytte lokale tjenesteleverandører og partnere i alle sammenhenger der det er mulig. Kort vei mellom leverandør og anlegg innebærer besparelser for miljøet og lokal infrastruktur, samtidig som det trygger lokale arbeidsplasser.

Sponsorvirksomhet

Hafslunds sponsorvirksomhet drives i tråd med konsernets verdier og strategiske mål. Konsernet gir sponsorstøtte til foreninger innen sport, friluftsliv og kultur for barn og unge, og spesielt i nærområdene til våre lokasjoner, kraftverk og anlegg. Konsernet gir også støtte til aktører og aktiviteter som har klima og miljø i fokus, og har blant annet samarbeidsavtaler med Zero og Bellona.

Noen større sponsoravtaler som ble inngått i 2022 var:

  • Hafslund ble hovedsamarbeidspartner for Skiforeningen i Oslo. Hafslund og Skiforeningen planlegger samarbeid om alt fra elsykkelladere til elektriske løypemaskiner
  • Hafslund Oslo Celsio inngikk sponsoravtale med Klemetsrud idrettslag og Mortensrud skole om å etablere Celsio-akademiet, som er et gratis idrettsakademi for barn i 5.-7. klasse på skolene Mortensrud, Klemetsrud og Stenbråten.

Hafslund Hovedgård

Hafslund eier og forvalter Hafslund Hovedgård i Sarpsborg. Siden 1400-tallet har herregården hatt internasjonalt format og benyttes i dag til kurs, konferanser og andre større bedriftsarrangementer. Den brukes mye av Hafslund-konsernet selv, men er også tilgjengelig på det kommersielle kurs- og konferansemarkedet. I januar 2022 ble Hafslund Hovedgård medlem av De Historiske, og er en del av deres kurs- og konferansesatsning. Selve hovedhuset er åpent for omvisninger hver søndag i juli, mens parken er åpen for publikum hele året.

Med Oslo kommune som eneste eier av Hafslund-konsernet, går utbyttet som utbetales fra Hafslund til kommunen til å dekke velferdstjenester for hovedstadens innbyggere.

Et bærekraftig Hafslund
Hafslund Hovedgård

Status 2022

MålResultat 2022Kommentar
Lokale skatter og avgifter2 079 millioner kronerBetalt naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift, samt fordelen av konsesjonskraft til vertskommuner/berørte kommuner.
Skatter og avgifter til staten4 960 millioner kronerBetalt grunnrenteskatt, alminnelig inntektsskatt, konsesjonsavgift, NOx-avgift, forbrenningsavgift og arbeidsgiveravgift til staten.
Utbytte til eier1 750 millioner kronerBetalt utbytte til Oslo kommune.

Se her for indikatortabell samfunnsbidrag og lokal verdiskaping.

Verdiskaping for 2022 basert på resultatførte størrelser

Dette diagrammet fordeler de resultatførte størrelsene, istedenfor de betalte størrelsene som er gått gjennom over. Her er Hafslund-konsernets resultater beregnet ved å ta årets resultatførte inntekter (driftsinntekter, andel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, realisert og urealisert gevinst tap på valuta og renteinntekter), og trekker fra energikjøp og overføringskostnader, samt verdiendringer av erstatninger. Fordeling til eiere inkluderer besluttet innfrielse av ansvarlig lån til andre enn egne datterselskap, i tillegg til utbytter.

Total verdiskaping tilsvarer 22 milliarder kroner.

Sikkerhet for tredjepart

Sikkerheten til de som ferdes på og rundt våre kraftverk og anlegg tar vi alvorlig, og vår klare målsetting er ingen skader eller ulykker på tredjepart som følge av konsernets aktiviteter.

Vår tilnærming og våre tiltak

Konsernet jobber kontinuerlig for å sikre at vassdragsanleggene er trygge for allmennheten og redusere risikoen for ulykker og uhell nær vassdragene. Det gjennomføres jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyser av sikkerhet for allmenheten.

Vi gir særlig oppmerksomhet til sikringstiltak i og rundt vannkraftanleggene. De mest vanlige sikringstiltakene er faste gjerder, bommer og skilt. Hvert år settes det opp midlertidige gjerder og varslingsskilt i områder med svekket is. I tillegg gis det informasjon på Internett, og det annonseres i lokalaviser og informeres i andre kanaler at isen kan være usikker på regulerte vann.

Hafslund er byggherre med stor aktivitet innen ombygging og rehabilitering av dammer og kraftverk og bygging av nye anlegg. I alle prosjekter gjøres det en stor innsats for å ivareta allmenhetens sikkerhet gjennom skilting, sperringer og rutiner for at arbeidet holdes innenfor definerte områder. Det gjennomføres også sikker jobbanalyse (SJA) ved alle jobber, som inkluderer risikovurdering for tredjepart.

Vannkraftanlegg bidrar også i seg selv til sikring av omgivelsene. Magasinene bidrar til å redusere faren for flom i vassdragene og medfølgende skader. Hafslund bruker magasinene aktivt til flomdemping ved å redusere og jevne ut flommer i perioder med mye nedbør og tilsig. Det er tett og jevnlig dialog med NVE, reguleringsforeninger, offentlige myndigheter og berørte parter ved flomtapping og flomsituasjoner.

Vårt mål er ingen skader eller ulykker på tredjepart som følge av konsernets aktiviteter.

Våre mål og status 2022

MålResultatTilfredshetKommentar
Ingen skader eller ulykker på tredjepart som følge av konsernets aktiviteter0Ingen skader på tredjepart i 2022

Se her for indikatortabell sikkerhet for tredjepart.

Ansvarlig innkjøpspraksis

Hafslund ønsker å bidra til ivaretakelse av menneskerettigheter og arbeidstakers forhold i verdikjeden, og etterstreber å ha gode rutiner for kravstilling og oppfølging av leverandører med tanke på menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter. Hafslund er opptatt av å holde en høy etisk standard i all forretningsdrift.

Vår tilnærming og våre tiltak

Oslomodellen

Konsernet har implementert Oslomodellen, som er en fellesbetegnelse på en rekke seriøsitetsbestemmelser som tas inn i kontraktsvilkår for kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg. Hafslund stiller tydelige krav til sine leverandører innenfor alle vare- og tjenesteområder. Alle leverandører og deres underleverandører skal utøve sin virksomhet i tråd med nasjonale og internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og helse, miljø og sikkerhet.

Kravstilling

Konsernets virksomheter gjennomfører anskaffelser i tråd med god forretningsskikk. Det er etablert egne etiske retningslinjer for leverandører basert på internasjonale ILO- og FN-konvensjoner. Valg av leverandører og partnere er viktig i arbeidet for en bærekraftig virksomhet og bransje, og Hafslund ønsker å ta et større ansvar for miljø- og samfunnspåvirkningene i den verdikjeden som konsernet er en del av.

Hafslund stiller seriøsitetskrav for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Kravene skal sikre anstendige arbeidsbetingelser for ansatte og innleide, begrense antall ledd i leverandørkjeden og sørge for tilvekst av lærlinger og fagutdannede.

Åpenhetsloven

Et sentralt prosjekt i 2022 var å styrke vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i tråd med den nye åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Les mer.

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Ingen kjente brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakers rettigheter i verdikjeden0Hafslund har per i dag ikke et system for å fange opp alvorlige brudd, men det arbeides med å få dette på plass.
Gjennomføre leverandørrevisjoner som inkluderer bærekraftsforhold0Ingen leverandørrevisjoner på bærekraft gjennomført i 2022. Dette arbeidet skal systematiseres og fokuset økes fra 2023.

Se her for indikatortabell ansvarlig innkjøpspraksis.

Sikre IT-tjenester og -systemer

Hafslund er underlagt lov- og regelverk som setter høye krav til beskyttelse av informasjon, tjenester og systemer og produksjonsanlegg. Digital og fysisk sikkerhet er en forutsetning for å sikre tillit til at Hafslund har en kontinuerlig kraftforsyning til samfunnet og å bevare tillit til eiere, partnere, kunder og egne ansatte.

Vår tilnærming og våre tiltak

Det overordnede målet er å opprettholde en sikker og stabil kraftforsyning og leveranse av IT-tjenester og -systemer til konsernet og aktuelle datterselskaper, uten tap av data eller tilgjengelighet utover akseptabel nedetid. En kontinuerlig modernisering og teknologisk utvikling er avgjørende for å kunne besvare et stadig mer avansert og skjerpet digitalt trusselbilde. I 2021 moderniserte og konsoliderte Hafslund en stor del av IT-porteføljen og IT-sikkerhetsløsningene. Nye og mer moderne løsninger ble etablert og videreutviklet. I 2022 er dette arbeidet videreutviklet.

Informasjonssikkerhet og personvern 

Hafslund jobber kontinuerlig med forbedring av informasjonssikkerhet for å redusere risikoen for uønskede hendelser, sabotasje, skade og hærverk. Alle skal være trygge på at Hafslund ivaretar pålagte plikter i lov- og regelverk, og at konsernet har etablerte tiltak som sikrer beskyttelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til informasjon, tjenester, systemer og anlegg. Hafslund tar informasjonssikkerhet og personvern på alvor, og har i 2022 iverksatt flere prosjekter, forbedringstiltak og aktiviteter for å imøtekomme et mer skjerpet risiko- og trusselbilde.

Arbeid med informasjonssikkerhet i Hafslund 

Informasjon representerer svært viktige verdier for Hafslund. Vi sikrer disse verdiene med strukturerte prosesser og tiltak etter ISO/IEC 27001 og et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS). Det er et viktig verktøy for både ledelse og operativt arbeid innen informasjonssikkerhet. Styringssystemet skal sørge for at Hafslund følger gjeldende lov- og regelverk, og sikre et aktivt og forebyggende arbeid med informasjonssikkerhet.

Personvern

Personvern i Hafslund er viktig for å beskytte og behandle informasjon om ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Risikoen for brudd på personvern er knyttet til mulige mangler og avvik i overholdelsen av pålagte krav i lov- og regelverk for personvern. I 2022 har Hafslund arbeidet videre med å sikre at konsernet ivaretar krav til personvern. Rutiner, prosedyrer og rammeverk er videreutviklet og integrert i konsernets styringssystem for informasjonssikkerhet.

Risikostyring av informasjonssikkerhet

Risikostyring av informasjonssikkerhet er en kontinuerlig og løpende prosess. Konsernet støtter seg på de nasjonale risiko- og trusselvurderingene fra E-tjenesten, PST og NSM, og benytter ISO/IEC 27005 som rammeverk for risikovurdering og -håndtering. Eierskapet til risiko er plassert i linje- og tjenesteeierorganisasjonen. Risikostyring av informasjonssikkerhet integreres i den daglige forvaltningen og driften, og alle ledere har via sin rolle et implisitt ansvar for å føre tilsyn med informasjonssikkerhet innenfor sitt ansvars- og myndighetsområde. Det innbefatter å føre tilsyn med at iverksatte sikringstiltak fungerer som det skal. Ansvaret gjelder også der hvor sikkerhetsoppgaver er overlatt til avtalepartnere og andre virksomheter.

Leverandør- og tredjepartsrisiko

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Ukraina har medført et skjerpet risiko- og trusselbilde. Det har ført til et større behov for tettere oppfølging og dialog med underleverandører som leverer tjenester, systemer og utstyr til konsernet. Hafslund har hatt økt beredskap og løpende dialog med myndigheter, samarbeidspartnere og leverandører om situasjonen og endringer i risikobildet.

Personellsikkerhet

Personellsikkerhet omfatter risiko for at personell misbruker ansettelsesforhold og legitime tilganger til uedle hensikter og uautoriserte formål. Hafslund er lovpålagt å ha personkontroll i rekrutterings- og ansettelsesprosesser. Personellsikkerhet i Hafslund skal derfor sikres og ivaretas via robuste prosesser gjennom hele ansettelsesforholdet, med blant annet bakgrunnssjekk, taushetsplikt, informasjon og opplæring, og tilgang basert på minste privilegiumsprinsipp. På bakgrunn av den internasjonale sikkerhetssituasjonen i 2022, har konsernet videreutviklet prosedyrene med tydeligere retningslinjer for rekruttering og ansettelse av personell fra såkalt høyrisikoland.

Fysisk sikkerhet

Hafslund er via lover og regelverk pålagt strenge krav til fysisk sikring av tjenester, systemer, lokasjoner og produksjonsanlegg. Gjennom styringssystem for informasjonssikkerhet er det definerte krav til fysisk sikring av IT, med kombinasjoner av soneinndeling, adgangskontroll, overvåking og deteksjon og reaksjonsevne mot uautorisert ferdsel, adgang og innbrudd.

Fysisk sikring av selskapets fysiske verdier, eiendommer og produksjonsanlegg blir kontinuerlig forbedret og videreutviklet etter pålagte krav og endringer i trussel- og risikobildet. I 2022 har situasjonen i Ukraina ført til økt oppmerksomhet på fysisk sikring og behov for økt årvåkenhet når det gjelder uønsket adferd og adgang på konsernets lokasjoner, kraftverk og anlegg. Hafslund har fulgt de anbefalinger og råd som er gitt av myndighetene og nasjonale sikkerhetsorganer.

Et bærekraftig Hafslund 2

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Ingen uhåndterte IT-sikkerhetshendelser0Alle IT-sikkerhetshendelser er håndtert og fulgt opp.
Ingen IT-sikkerhetshendelser med alvorlig konsekvens2To registrerte hendelser som kan kategoriseres opp mot alvorligere betydning. Begge hendelsene ble håndtert og fulgt opp med hendelsesrapporter m/oppfølgingspunkter.
Minimum 1 IT-beredskapsøvelse avholdt3Totalt er det gjennomført 3 IT-beredskapsøvelser i 2022.

Se her for  indikatortabell sikre IT-tjenester og -systemer.

Etikk og antikorrupsjon

Hafslund har nulltoleranse for korrupsjon og skal arbeide aktivt med etikk og antikorrupsjon. Den største korrupsjonsrisikoen i ethvert selskap kan sies å være korrupsjonen som ikke er synlig, og viktige risikomomenter er manglende informasjon om og tilgang til varslingskanaler, manglende opplæring i etikk og antikorrupsjon og manglende kontrollmekanismer for å fange opp eventuelle saker.

Våre tiltak

Alle ansatte i Hafslund skal signere etiske retningslinjer ved ansettelse. Etiske retningslinjer i Hafslund omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis og varsling og håndtering av eventuelle brudd. Retningslinjene er førende for samhandlingen internt og med omverdenen. De gjelder for alle ansatte i konsernet og de som opptrer på vegne av Hafslund, for eksempel styremedlemmer og innleide konsulenter. Konsernet har ekstern varslingskanal for rapportering av bekymringsfulle hendelser. I 2023 vil det etableres en e-læringsplattform for etiske retningslinjer i konsernet og gjennomføres dilemmatrening for alle ansatte.

Alle ansatte i Hafslund skal signere etiske retningslinjer ved ansettelse.

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Alle ansatte har signert etiske retningslinjer-Alle ansatte skal signere etiske retningslinjer ved ansettelse. Det mangler i dag registrering og det skal det jobbes videre med å få på plass.
Ingen kjente tilfeller av korrupsjon0

Se her for indikatortabell etikk og antikorrupsjon.

EU-taksonomi

EU-taksonomien består av offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen, og er et klassifiseringssystem som EU har innført for å fastslå hvor bærekraftig en økonomisk aktivitet er. I Norge blir EUs taksonomi gjort gjeldende gjennom lov om offentliggjøring av bærekraftinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Loven trådte i kraft 1. januar 2023. Det innebærer at det ikke er krav om rapportering for regnskapsåret 2022. I tråd med finansdepartementets oppfordring til norske foretak, har Hafslund likevel valgt å inkludere taksonomirelatert informasjon i Hafslunds årsrapport for regnskapsåret 2022.

Les mer om EU-taksonomi

Åpenhetsloven

Et sentralt prosjekt i 2022 var å styrke vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i tråd med den nye åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester.

Les mer

Indikatortabeller bærekraft

Tabellene for bærekraftindikatorene er delt inn etter de vesentlige bærekrafttemaene og tegner et helhetlig bilde av Hafslunds bærekraftarbeid.

Tall fra 2021 er kun inkludert for Hafslund Eco Vannkraft og Hafslund Vekst ettersom Hafslund Oslo Celsio ikke var en del av konsernet i 2021.

Indikatortabell: Veien mot klimapositivitet

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Klimautslipp Scope 1
VannkrafttCO₂e1 053619Økning i utslipp fra vannkraft i forhold til 2021 pga to betydelige lekkasjer av SF6-gass.
FjernvarmetCO₂e5 859-Utslipp fra fjernvarme er knyttet til bruk av LNG som topplast.
AvfallsforbrenningtCO₂e197 777-
Klimautslipp Scope 2 (markedsbasert)
VannkrafttCO₂e00Hafslund Eco Vannkraft kjøper opprinnelsesgarantier for hele sitt forbruket.
FjernvarmetCO₂e129 033-Hafslund Oslo Celsio har i 2022 ikke kjøpt opprinnelsesgarantier for sitt forbruk av strøm i fjernvarme og avfallsforbrenning.
AvfallsforbrenningtCO₂e17 941-
Klimautslipp Scope 2 (stedsbasert)
VannkrafttCO₂e224243
FjernvarmetCO₂e3 504-
AvfallsforbrenningtCO₂e488-
Klimautslipp Scope 3
VannkrafttCO₂e84 7042 954Utvidelse av scope 3 i 2022. De største utslippene er knyttet til eierskapet i Eidsiva, kapitalvarer, innkjøp av varer og tjenester, og brensel- og energirelaterte aktiviteter.
Fjernvarme + avfallsforbrenningtCO₂e23 187-
CO₂-intensitet fjernvarmegCO₂e/kWh15,7-Beregnet ut fra metodikk ihht EPD-regelverket.
Energiforbruk
VannkraftGWh22,616,4
Fjernvarme + avfallsforbrenningGWh1 919,9-
Andel elektriske kjøretøyProsent3317
Biogene utslipptCO₂e188 551-Gjelder kun utslipp fra avfallsforbrenning. Fornybare brensler ikke inkludert.

Indikatortabell: Veien mot naturpositivitet

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar
Areal restaurert eller forbedretm2847-Nytt gyteareal i Aurlandsvassdraget.
Antall nye utbygginger i områder som defineres som inngrepsfri naturAntall0-Ny indikator.
Antall brudd på konsesjonsvilkår og beskrivelseAntall og omtale33Vetlebotvatn i Aurland: Brudd på sommer-LRV i to timer 5. september 2022. Moelv kraftverk i Ringsaker: Minstevannføringskravet forbi kraftverket har blitt underskredet fire ganger i tidsrommet 8.12.-13.12.2021. Raudalsvatn i Skjåk: Avvik fra minstevannføring i Framrusti nedenfor Raudalsvatn 1. juli 2022 mellom kl. 13 og 18.
Kostnader til vassdragsrelatert FoU og frivillige naturkartleggingerNOK5 732 000-Ny indikator.
Påvirkede elver med anadrom fiskAntall33
Påvirkede nasjonale laksevassdragAntall01
Gjennomførte miljøtilsynAntall2232
Gjennomførte miljøtiltakAntall227
Gjennomførte miljøtiltak, hvorav frivilligeAntall193
Gjennomførte miljøundersøkelserAntall3741
Gjennomførte miljøundersøkelser, hvorav frivilligeAntall3336
Utsetting av lakserognAntall33 700350 000
Vandring i fisketrapper og vandringsveier. Antall fisketrapper med overvåkingAntall109
Nedlagte vassdragsanlegg tilbakeført til naturligere tilstandAntall00NVE har i 2022 gitt positiv instilling til nedleggelse av Hundsjømagasinet og redusert reguleringshøyde for Hyllsjøen. Saken ligger nå hos OED.
Frivillig slipp av minstevannsføring for å ivareta fisken i vassdrageneMill Kr23,312,4Det frivillige slippet i Hemsil er erstattet av et pålagt slipp. I innlandet er det selvpålagt prøvereglement i Hunderfossen, selvpålagt minstevannføring om vinteren i Mesna og Sagnfossen.
Antall hendelser med utslipp til jord/luft/vann og beskrivelseAntall og omtale57Det har i 2022 vært fem større eller mindre hendelser med oljeutlsipp ved Hafslund Eco Vannkrafts anlegg, totalt har det ført til utslipp av ca. 530 liter olje.
Utslipp av NOx (Hafslund Oslo Celsio)kg335,4-

Indikatortabell: Pådriver for fornybar energi gjennom god interessentdialog

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Vannkraftens omdømme i befolkningen Prosent8990Oppslutningen om vannkraft er stabilt høy i befolkningen. Kilde: Kantars klimabarometer 2022.
Andel av igangsatte store vannkraftprosjekter som inkluderer interessentdialog på grunn av hensyn til samfunn, publikum og miljøProsent95-Ny indikator.

Indikatortabell: Effektiv og sirkulær materialbruk og ressursutnyttelse

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Mengde farlig avfall-
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernTonn8-Ny indikator.
Hafslund Oslo CelsioTonn17 791-Ny indikator. For Hafslund Oslo Celsio utgjør flyveaske fra avfallsforbrenning 17666 tonn.
Mengde ikke-farlig avfall-
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernTonn828-Ny indikator.
Hafslund Oslo CelsioTonn62 138-Ny indikator. Det aller meste av Hafslund Oslo Celsio sitt avfall er bunnaske(slagg) fra avfallsforbrenning. Asken behandles videre av andre aktører der metaller tas ut og gjenvinnes (snaut 4600 tonn ulike metaller).
Sorteringsgrad-
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent89-Sorteringsgrad = Mengde sortert avfall/total menge avfallet (både sortert og usortert) X 100.
Hafslund Oslo CelsioProsent--
-
Sorteringsgrad store vannkraftprosjekterProsent91-Beregnet fra fire av seks av de største bygg-prosjektene.
Mengde avfall behandlet ved søppelforbrenningsanleggTonn355 686-Sum Klemetsrud og Haraldrud.

Indikatortabell: Produksjon av ren energi

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Produksjon av kraftGWh13 80018 315Hafslunds andel av produksjon i alle kraftverk.
Andel fornybar kraftproduksjonProsent100100
Produksjon av fjernvarmeGWh1 807-
Andel fornybar av fjernvarmeProsent43,2-
Andel karbonnøytral av fjernvarmeProsent55,3-
Produksjon av OpprinnelsesgarantierGWh13 20018 150
Produksjon av elsertifikaterGWh780852
Krafttap som følge av vilkårsrevisjonerGWh14,76,7Krafttap på 11,6 GWh/år i Holsreguleringen og 2,9 Wh/år i Døgnreguleringen.

Indikatortabell: Investeringer i ren energi

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Økt installert effekt kraftproduksjonMW9,9118,9Mork kraftverk ble ferdigstilt i 2022.
Økt installert effekt fjernvarme MW50-Ombygging av eldre anlegg til fornybart.
Reinvestering i produksjonsanlegg (oppgraderinger og utvidelser)GWh1328,2Aurland 1, Aggregat 2.
Investering i ny produksjonGWh43412Mork kraftverk ble ferdigstilt i 2022.
Fornybare energiprosjekter under planleggingGWh70026Omtrentlig tall som omfatter: Sarp2, FKF5, Hemsil 2, Longavotn, Kåja, Storrusten, Tunna, Grotli, Øyangen og Bjørkum.

Indikatortabell: Forsyningssikkerhet

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Leveringssikkerhet i CelsioProsent99,97-Kun uplanlagt stans i levering gir 99,99%.

Indikatortabell: Sikkerhet for våre ansatte

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Fraværsskader per million arbeidstimer
Hafslund (hele konsernet)H1-verdi1,2-
Hafslund Eco VannkraftH1-verdi0,91
Hafslund CelsioH1-verdi1,6-
Skader per million arbeidstimer
Hafslund (hele konsernet)H2-verdi2,9-
Hafslund Eco VannkraftH2-verdi3,77
Hafslund CelsioH2-verdi1,6-
Fraværsdager per million arbeidstimer
Hafslund (hele konsernet)F-verdi3,5-
Hafslund Eco VannkraftF-verdi4,6203
Hafslund CelsioF-verdi1-
Registrerte uønskede hendelser og forbedringsforslag
Hafslund (hele konsernet)Antall1 325-
Hafslund Eco VannkraftAntall8571279
Hafslund CelsioAntall468-
Sikkerhetssamtaler i CelsioAntall126-

Indikatortabell: Attraktiv og utviklende arbeidsplass

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Nyansettelser
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernAntall6935
Hafslund Oslo CelsioAntall23-
Turnover
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent6,53,4Dette inkluderer pensjonsavganger.
Hafslund Oslo CelsioProsent4,3-
Andel ledere som har gjennomført lederutviklingsprogram
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent100-Ny indikator.
Hafslund Oslo CelsioProsent93-Ny indikator.
Bruk av varslingskanal Stk/år00
SykefraværProsent3,82,8Sykefravær fortsatt lavt sammenlignet med landsgjennomsnitt. Økningen fra fjoråret skyldes trolig økning i korttidssykefravær som følge av covid-19.

Indikatortabell: Rom for ulikheter og like muligheter til alle

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Andel kvinner i konsernetProsent2222Kvinneandelen har økt i Hafslund Eco Vannkraft og Hafslund Vekst det siste året, men dette trekkes ned av noe lavere kvinneandel i Hafslund Oslo Celsio.
Andel kvinner i konsernledelsenProsent50-Ny indikator.
Andel kvinner i ledende stillingerProsent3228
Antall tilfeller av diskriminering eller trakasseringAntall0-Ny indikator.
Antall tilfeller av diskriminering eller trakassering som er bearbeidet og etablert handlingsplan påAntall0-Ny indikator.

Indikatortabell: Sikkerhet for tredjepart

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Skader blant tredjepart grunnet selskapets aktiviteter Antall00
Innrapporterte hendelser til NVE (ulykker og uhell), jf NVE-skjema for melding, § 7-11 i DSFAntall10
Gjennomførte ROS-analyser for sikkerhet for allmenheten iht plan, jf § 7-6 i DSFAntall421
Hendelser med varsling av allmennheten ved flomtapping iht etablert rutineAntall-0
Beredskapsøvelser for å sikre høy standard på intern beredskap og flomhåndteringAntall3123Øvelser av beredskapsorganisasjon. Ekskl. IT-øvelser og praktiske mannskapsøvelser.
Søknader til NVE om fravik fra manøvreringsreglementer eller vilkår for å redusere fare for flomskade i tideAntall11Innvilger søknad om forhåndstapping fra Ustevatn til Rødungen Syd for å hindre mulig skadeflom nedstrøms Ustevatn.
Hendelser rapportert til DSB (ulykker og uhell), jf. skjema for melding av ulykker og uhell, § 8 FSE-forskriftAntall00

Indikatortabell: Samfunnsbidrag og lokal verdiskapning

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Verdiskapning og -fordeling til vertskommuner i form av direkte skatter og avgifterMill Kr447474Betalt ila året. Inkluderer naturskatt og eiendomsskatt.
Bidrag til vertskommuner/fylkeskommuner i form av konsesjonskraftsfordelMill Kr1 549586Betalt ila året.
Bidrag til kommuner/-fylkeskommuner i form av konsesjonsavgifterMill Kr8382Betalt ila året.
Verdiskapning og -fordeling til staten i form av direkte skatter og avgifterMill Kr4 960132Betalt i løpet av året. Betalt skatt, arbeidsgiveravgift, konsesjonsavgift, NOX-avgift og forbrenningsavgift.
Samlet godtgjørelse til ansatteMill Kr751472
Avkastning for eier, Oslo kommune, i form av utbytteMill Kr1 750850Utbytte betalt ila 2022.

Indikatortabell: Ansvarlig innkjøpspraksis

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Antall kjente brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakers rettigheterAntall00
Antall leverandørrevisjoner gjennomført, som inkluderer bærekraftsforhold Antall00Ingen revisjoner gjort. Arbeid med aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører, inkludert leverandørrevisjoner skal styrkes i 2023. Dette kan påvirke resultatene fremover.
Andel leverandører som har signert etiske retningslinjer for leverandørerProsent--Leverandører signerer etiske retningslinjer ved kontraktsinngåelse. Bedre system for å følge opp og rapportere på dette skal innføres.

Indikatortabell: Fokus på etikk og antikorrupsjon

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Ansatte som har forpliktet seg til å følge selskapets etiske retningslinjer
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent--Alle nyansatte forplikter seg ifmt signering av ansettelseskontrakt. Samlet oversikt over andel mangler for konsernet ekskludert Hafslund Oslo Celsio. I Hafslund Oslo Celsio har 75,8% signert etiske retningslinjer.
Hafslund Oslo CelsioProsent75,8-
Antall bekreftede brudd på etiske retningslinjerAntall00

Indikatortabell: Sikre IT-tjenester og systemer

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Antall uhåndterte IT-sikkerhetshendelserAntall0-Ny indikator. Alle IT-hendelser er håndtert og fulgt opp.
Antall IT-sikkerhetshendelser med alvorlig konsekvensAntall2-Ny indikator. To registrerte hendelser som kan kategoriseres opp mot alvorligere betydning. Begge hendelsene ble håndtert og fulgt opp med hendelsesrapporter m/oppfølgingspunkter.
Antall IT-beredskapsøvelseAntall3-Ny indikator. Totalt er det gjennomført 3 IT-beredskapsøvelser i 2022.