Hafslund Oslo Celsio 2

Hafslund Oslo Celsio

Administrerende direktør har ordet

2022 var et svært begivenhetsrikt år for Hafslund Oslo Celsio, eller Celsio som vi liker å kalle oss. Vi har fått nye eiere og nytt navn, vi har startet opp et pionerprosjekt med å bygge et anlegg for fullskala karbonfangst- og lagring på vårt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud, og vi har hatt null hendelser med skader på ansatte.

Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og spiller en sentral rolle i Oslos sirkulære energisystem. Vi benytter overskuddsvarme fra avfallsforbrenning, Oslos kloakk og datasenter til å produsere fornybar fjernvarme til Oslos beboere og næringsliv. I dag dekker vi 20 prosent av hovedstadens oppvarmingsbehov, og vi har en sterk ambisjon om å øke denne andelen i årene fremover. Vi eier og opererer også Norges største avfallsforbrenningsanlegg og leverer trygg og miljøvennlig sluttbehandling av restavfall som ikke kan eller bør resirkuleres. Kjøling er et viktig satsingsområde for oss. I første omgang planlegger vi å levere kjøling til næringsvirksomheter i tre utvalgte områder i Oslo, Ulven/Økern, Indre by inkludert Filipstad og Skøyen.

Når karbonfangstprosjektet vårt på Klemetsrud kommer i mål, vil redusere en betydelig andel av Oslos CO2-utslipp. Med dette tar vi en aktiv rolle i det grønne skiftet og den globale kampen mot klimaendringer.

Vi har mye å være stolt over i Celsio, men kommer ikke til å hvile på våre laurbær. Vi er godt rigget for vekst og har det som skal til for å ivareta posisjonen som Norges ledende selskap innen sirkulær energi.

Knut Inderhaug

Hafslund Oslo Celsio 4

Sentrale hendelser for Celsio i 2022

Hafslund Oslo Celsio

19. mai ble Fortum Oslo Varme formelt overtatt av Hafslund (60 prosent), Infranode (20 prosent) og HitecVision (20 prosent). Samtidig skiftet selskapet navn til Hafslund Oslo Celsio (Celsio). Celsio har fått en kapitalsterk eiergruppe med tung erfaring innen energi, infrastruktur og teknologiutvikling og har blitt en del av Hafslund-konsernet.

Sikret finansiering av CCS på Klemetsrud

Finansiering av karbonfangst og -lagring (CCS – Carbon Capture and Storage) på Klemetsrud ble sikret den 28. juni da et avtaleverk for finansiering ble signert av den norske stat, Oslo kommune og Celsio i fellesskap. Karbonfangstanlegget vil redusere en betydelig andel av CO2-utslippet i Oslo, og prosjektet er essensielt for at Oslo skal nå sine ambisiøse klimamål. Oslo kommune vedtok i 2020 mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent i 2030, sammenliknet med 2009-nivå. Byggingen av karbonfangstanlegget på Klemetsrud startet i august 2022.

Knut Inderhaug ny administrerende direktør i Celsio

20. september ble Knut Inderhaug innsatt som administrerende direktør i Celsio. Inderhaug har jobbet i Celsio siden 2012. Han startet som direktør Varmesalg og har siden vært en del av ledergruppen og hatt flere direktørstillinger. Han har vært konstituert administrerende direktør i selskapet siden oktober 2021.

Celsio vant Næringslivets klimapris

På ZERO-konferansen 24. november ble Celsio kåret til vinner av Næringslivets klimapris. Celsio vant på grunn av sitt ambisiøse og fremtidsrettede karbonfangst- og lagringsprosjekt. Dette var den niende gangen ZERO-prisen ble delt ut. Bak prisen står NHO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Miljøstiftelsen ZERO.

Celsio-akademiet

24. november inngikk Celsio avtale med Mortensrud Skole og Klemetsrud IL om å etablere Celsio-akademiet. Satsingen gir 90 barn i 5., 6. og 7. klasse på Mortensrud et treningstilbud rett etter skoletid to ganger i uken. Celsio er stolt over å kunne tilrettelegge for fysisk aktivitet og glede for barn i nærområdet til Klemetsrud-anlegget.

Ny produksjonsrekord i Celsio

16. desember mellom kl. 09 og 10 ble det satt ny produksjonsrekord på 699 MWh i Celsio. Denne dagen var utetemperaturen i Oslo -14°C.

Beskrivelse av forretningsområdet

Celsio forsyner Oslos innbyggere med varme og kjøling. Fjernvarmen produseres blant annet ved å nyttiggjøre overskuddsvarme fra byens avfallsforbrenning, datasenter og kloakk. Celsio eier og opererer to avfallsforbrenningsanlegg i Oslo og sikrer en bærekraftig håndtering av avfall som ikke kan gjenvinnes. Sommeren 2022 startet arbeidene med å bygge verdens første fullskala anlegg for karbonfangst og -lagring på et avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud.

I tillegg til å være energileverandør, er Celsio et infrastruktur- og byutviklingsselskap som bidrar i utviklingen av et grønnere og smartere Oslo. Celsio eier også 100 prosent av fiberselskapert Hafslund Fiber som tilbyr mørk fiber til næringslivet. Ved utgangen av 2022 hadde Celsio om lag 200 ansatte som jobber ved de to avfallsforbrenningsanleggene på Klemetsrud og Haraldrud og ved hovedkvarteret på Skøyen.

 

Avfallsforbrenning

Celsio eier og opererer to avfallsforbrenningsanlegg, ett på Klemetsrud og ett på Haraldrud i Oslo. Herfra leverer selskapet trygg og miljøvennlig sluttbehandling av restavfall som ikke kan eller bør resirkuleres. Celsio forbrente totalt 356 000 tonn restavfall i 2022. Spillvarmen fra avfallsforbrenningen mates inn i fjernvarmenettet.

Fjernvarmevirksomhet og avfallsforbrenning er viktige og nødvendige deler av den sirkulære økonomien. Forbrenning av denne typen avfall gir en langt lavere miljøbelastning enn å oppbevare avfall på deponi, noe som fortsatt er vanlig i mange land i Europa. CO₂-utslippet som ett tonn avfall avgir gjennom levetiden på deponi er om lag 50 prosent større enn CO₂-utslippet som avgis ved forbrenning av ett tonn avfall. Ved å brenne avfallet og nyttiggjøre energien som skapes, reduseres også behovet for elektrisitet i samfunnet, og det øvrige energisystemet avlastes.

Varme

Celsio produserer, distribuerer og selger fjernvarme. Varmeproduksjonen baserer seg i stor grad på spillvarme fra selskapets avfallsforbrenningsanlegg, men også på overskuddsvarme fra datasentre og Oslo kloakk. I høylastperioder benyttes også andre energibærere som bioolje, elektrisitet og trepellets.

Varmeproduksjonen levert ut på fjernvarmenettet var 1 807 GWh i 2022. Fordelingen mellom de ulike energibærerne var 1 016 GWh fra avfallsvarme (spillvarme fra forbrenning av sortert restavfall), 202 GWh fra varmepumper, 193 GWh fra trepellets, 226 GWh fra elkjeler, 144 GWh fra bioolje, 25 GWh fra flytende naturgass (LNG) og 1 GWh på fossil olje. Celsio hadde dermed en fossilandel på 1,5% i 2022. På Klemetsrud ble det også produsert 138 GWh med elektrisitet ved hjelp av spillvarmen fra avfallsforbrenningen. Dette er Celsios totale energiproduksjon for 2022, mens tallene i konsernregnskapet kun reflekterer produksjonen etter 19. mai da selskapet ble kjøpt opp av Hafslund-konsernet.

Celsio arbeider aktivt for å øke bruken av lokal overskuddsenergi som varmekilder til fjernvarmeproduksjonen. STACKs OSLO1 datasenter på Ulven overfører nå rundt 3,5 MW varmeenergi til Celsios fjernvarmesystem. Dette gir varme tilsvarende oppvarming og varmt vann i springen til 4 000 Oslo-boliger og reduserer Celsios behov for alternativ energitilførsel med 20 GWh.

Tradisjonelt har fjernvarme vært en rimelig oppvarmingskilde for Oslos beboere og næringsliv. I 2022 skapte krigen i Ukraina og usikkerhet rundt energiforsyningen i Europa høye og uforutsigbare energipriser i hele markedet. Dette påvirket også fjernvarmens produksjonskostnader og salgspriser. Fjernvarmeprisen følger i stor grad spotprisen på strøm og har det siste året blitt så høy at fjernvarme har mistet konkurransekraft mot alternative varmekilder som for eksempel varmepumper. For å sikre at eksisterende kunder blir værende, og for å styrke konkurransekraften mot alternative energikilder, innførte Celsio fra 1. november 2022 en rabattordning for fjernvarme der rabattsatsene stiger etter hvert som prisene øker. Ordningen skal etter planen vare ut 2023.

Kjøling

Celsio ønsker i årene fremover å tilby sine næringskunder en total termisk energiløsning, noe som krever at selskapet kan levere både varme og kjøling. I dag forsyner Celsio noen kunder med kjøling via en samarbeidspartners kjølesentral. Samtidig jobber selskapet med å etablere egne kjølesentraler hvor det skal produseres områdekjøling ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og/eller ved å benytte store varmepumper. Avkjølt vann vil bli ført i isolerte rør under bakken til kundesentraler/veksler i de byggene som skal avkjøles. Kundesentralene er koblet til det interne kjølesystemet i byggene.

Foreløpig har Celsio utpekt tre næringsvekstområder i Oslo som de viktigste markedsområdene for områdekjøling: Sentrum (innenfor Ring 1, inkludert Filipstad), Skøyen og Ulven/Økern. For tiden er næringsbygget Construction City under bygging på Økern/Ulven. Gjennom selskapet Hovinbyen Energy Hub som Celsio eier sammen med OBOS, skal det her etableres en ny kjølesentral som skal forsyne næringsbyggene i Ulven/Økern-området med områdekjøling.

Områdekjøling er en viktig del av fremtidens byutvikling. Når bygg med eget kjøleanlegg konverteres til områdekjøling, kan takarealer frigjøres for tekniske installasjoner og benyttes til andre formål som for eksempel oppholdsområder og håndtering av overvann. Arealer inne i bygg, som i utgangspunktet benyttes til å huse energisentraler, kan også frigjøres.

For Oslo by vil områdekjøling bidra positivt til utvikling av infrastrukturen og føre til reduserte utslipp av klimagasser. Når det ikke lenger er behov for at hvert bygg har sin egen kjøleproduksjon eller egne energibrønner, kan arealer under bakken frigjøres til annen infrastruktur, som for eksempel tunneler til kollektivtransport. Områdekjøling vil også bidra til at bruken av farlige HFK-gasser kan fases ut i Oslo i henhold til klimaplan for 2021-2030.

Karbonfangst og -lagring

Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud er Oslos største utslippspunkt og står for en betydelig andel av byens samlede CO2-utslipp. Uten karbonfangst ved anlegget vil det ikke være mulig for Oslo kommune å nå sitt ambisiøse klimamål. I juni 2022 signerte Hafslund Oslo Celsio, Oslo kommune og regjeringen et avtaleverk for finansiering av et fullskala anlegg for karbonfangst og -lagring på Klemetsrud. Karbonfangstprosjektet er det første i verden som skal bygge fullskala karbonfangst på et avfallsforbrenningsanlegg i drift, og det vil kreve mye av Celsio å realisere prosjektet. I august 2022 ble anleggsarbeidene påbegynt med sprengningsarbeider og rivning av administrasjonsbygg for å klargjøre areal til karbonfangstanlegget.

Hafslund Fiber

Celsio eier 100 prosent av fiberselskapet Hafslund Fiber som er en ledende aktør innen mørk fiber i Oslo-området. Hafslund Fiber bygger neste generasjons fibernett i og rundt Stor-Oslo og er en operatørnøytral infrastrukturpartner. Når Celsio legger fjernvarmerør for å utvide fjernvarmenettet, legger Hafslund Fiber samtidig fiber i trekkrør side om side med fjernvarme-infrastrukturen. I 2022 hadde Hafslund Fiber 29 kunder, en kundevekst på 21 prosent fra 2021.

Hafslund Oslo Celsio

Visste du at?

I tillegg til å være energileverandør, er Celsio et infrastruktur- og byutviklingsselskap som bidrar i utviklingen av et grønnere og smartere Oslo.

Redegjørelse for verdiskapning

Omtalen nedenfor omfatter resultat i konsernets eierperiode i 2022, det vil si 19. mai til 31. desember 2022.

For 2022 hadde Hafslund Oslo Celsio samlede driftsinntekter på 1 479 millioner kroner, primært knyttet til fjernvarmeinntekter. For å sikre at eksisterende fjernvarmekunder blir værende, og for å styrke konkurransekraften mot alternative energikilder, innførte Celsio fra 1. november 2022 en rabattordning for fjernvarme der rabattsatsene stiger etter hvert som prisene øker. Ordningen skal etter planen vare ut 2023. Energikostnader utgjorde 647 millioner kroner. Energikostnader for fjernvarmeproduksjon har i perioden steget kraftig i tråd med generell økning i europeiske energipriser. Alle brensler Celsio bruker, som pellets, biooljer, LNG og strøm, har steget i takt med Europeiske energipriser. Celsio hadde et driftsresultat i 2022 på 162 millioner kroner. Netto finansposter utgjorde -148 millioner kroner, hovedsakelig rentekostnader på langsiktig rentebærende gjeld til morselskapet og minoritetseiere. Resultat etter skatt var på 13 millioner kroner.

Mill. kroner20222021*)
Salgsinntekter 1 707-
Annen gevinst/tap-247-
Andre driftsinntekter19-
Driftsinntekter1 479-
Energikjøp og overføring-647-
Lønn og andre personalkostnader-151-
Eiendomsskatt og andre pålagte kostnader og erstatninger6-
Andre driftskostnader-293-
Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet--
EBITDA394-
Av- og nedskrivninger-232-
Driftsresultat (EBIT)162-
Netto finanskostnader-148-
Resultat før skatt14-
Skattekostnad-1-
Resultat etter skatt13-

*) Hafslund Oslo Celsio ble overtatt 19. mai 2022 og det er derfor ikke sammenligningstall for 2021.

Hafslund Vekst

Hafslund Vekst jobber med etablerte og nye vekstinitiativer innenfor den fornybare verdikjeden. Selskapet finner nye forretningsmuligheter knyttet til elektrifisering, bærekraft og ny produksjon og lagring av fornybar energi med alternative teknologier.

Les mer