Sterk vekst i fornybar energi 2

Sterk vekst i fornybar energi

Den grønne omstillingen har skapt et enormt behov for ny fornybar energi, og den økende knappheten på fornybar energi fører til stigende energipriser.

Uten økt energiproduksjon og lavere prisnivåer, vil ikke Norge lykkes med å være attraktiv for nye grønne industrier og viktige arbeidsplasser. Hafslund skal være en del av løsningen på dette og ønsker å bygge ut ny fornybar energi innen vannkraft, vind og sol i Norge og Norden.

Mot 2035 skal vi

  • Utvide eksisterende og bygge ny vannkraft
  • Bli ledende innen utvikling og utbygging av fornybarprosjekter innen sol, vind og havvind
  • Utforske muligheter i Norge og Norden
  • Være aktive i debatten om rammevilkår og energiutbygging

Produksjon av ren energi og fremtidige investeringer

Energiproduksjon gjennom vannkraft har vært en del av konsernets kjernevirksomhet siden 1898. Siden den gang har vi fått flere energikilder i porteføljen. Oppkjøpet av Hafslund Oslo Celsio har ledet til at varmeenergi er konsernets nest største forretningsområde og havvind og sol vil gi ytterligere bidrag til Hafslunds produksjon av fornybar energi.

Hvordan konsernet arbeider med produksjon og investeringer i ny energi beskrives i omtalen av konsernets forretningsområder:

  • Hafslund Eco Vannkraft er Norges nest største vannkraftprodusent. Hafslund Eco Vannkraft er det selskapet som har bygget ut mest ny vannkraft de siste fem årene og driver kontinuerlig med videreutvikling og oppgradering av eksisterende anlegg.
  • Hafslund Oslo Celsio er Norges største leverandør av varme og selskapet har store vekstplaner for videre utbygging av varmenettet. Hafslund Oslo Celsio tar også sikte på å utvikle områdekjøling i Oslo som har et enormt potensial knyttet til energieffektivitet og bedret arealutnyttelse.
  • Hafslund Vekst driver konsernets satsinger innen havvind og sol, og ivaretar konsernets største eierskap. I 2022 inngikk selskapet partnerskap for utvikling av både storskala sol og sol på tak, og havvind-samarbeidet Blåvinge utarbeider konsesjonssøknader for utvikling av havvind i Nordsjøen. I tillegg investerte Hafslund Vekst i innsjøvind i på Väneren i Sverige.
Sterk vekst i fornybar energi

Pådriver for fornybar energi gjennom god interessentdialog

Hafslund samarbeider med mange forskjellige interessenter, både nasjonale og lokale. Det er viktig for alle deler av vår virksomhet å opprettholde gode relasjoner med våre interessenter for å håndtere påvirkning, forstå behov og ivareta Hafslunds virksomhet på best mulig måte. Strategisk interessentarbeid er viktig for å støtte opp om konsernets visjon og ambisjoner for verdiskapning, forvaltning, utvikling og bærekraft. Under er en oversikt over Hafslunds viktigste interessenter og hvordan vi jobber mot og med dem.

Myndigheter og politikere

Myndigheter og politikere setter rammebetingelsene for vår virksomhet. Hafslund møter denne interessentgruppen med kunnskap og informasjon og har et ønske om å gi innsikt i hvilke konsekvenser ulike rammebetingelser får for forvaltningen av og investeringer i fornybar energi.

Eiere, kapitalmarked og investorer

Hafslund har god samhandling med konsernets eneste eier, Oslo kommune, og samarbeider med kommunen om temaer som bærekraft og byutvikling. Flere av Hafslund-selskapene har andre eiere i tillegg til morselskapet Hafslund AS og eierdialogen føres i hovedsak av selskapsstyrene.

Nåværende og fremtidige ansatte

Medarbeiderne er Hafslunds viktigste ressurs for at konsernet skal lykkes med sin visjon og sine målsetninger. Hafslund jobber kontinuerlig for å ha en synlig og støttende ledelse som opprettholder god dialog på tvers av hele konsernet.
Vi jobber for en kultur som bygger på konsernets verdier og for å opprettholde et åpent og inkluderende arbeidsmiljø.

Grunneiere og lokalsamfunn

God dialog med grunneiere og lokalsamfunn er sentralt for Hafslund med store anlegg og infrastruktur som krever betydelig arealbruk. Hafslund har tett dialog med denne interessentgruppen – særlig ved utbygginger og oppgradering.

Interesseorganisasjoner

Hafslund har dialog med ulike interesseorganisasjoner; fiskeinteresser, natur- og miljøorganisasjoner, velforeninger, grunneierlag, turistforeninger osv. Hafslund søker samarbeid og dialog for å utveksle informasjon om fordeler og ulemper om virksomheten og for å tilrettelegge for læring på tvers.

Kunder og forbrukere

For sluttbrukerne og næringskunder skal Hafslund sikre pålitelig leveranse av energi og andre produkter/tjenester. Hafslund søker å forstå kundebehov og å levere til forventningene.

Hafslunds partnere

Hafslund har flere partnerskap og er tilhenger av å søke partnerskap der komplementær kompetanse og samarbeid kan gi sterkere verdiskaping.

Leverandører

Med leverandører har vi dialog spesielt knyttet til HMS, bærekraft og leveranser/leveringssikkerhet, og vi søker beste praksis i samarbeid.

Balanse for fremtidens energisystem

Alle regulerbare fossile energikilder i Europas energimiks må skiftes ut med fornybare energikilder for å nå netto nullutslipp. De fleste av dagens produksjonsteknologier innen fornybar energi er ikke mulig å regulere. Energisystemet må likevel være i balanse og må balanseres med regulerbare kilder eller lagringsmedier. Vannkraften er å anse som et enormt batteri med regulerbar magasinkapasitet og Hafslund kan derfor sies å være en pådriver for balanse. Behovet for regulerbarhet øker og Hafslund vil forsterke konsernets evne til å bidra til balanse i energisystemet.

Les mer