Konsernsjefen har ordet

En verden i ubalanse trenger mer fornybart

2022 ble et begivenhetsrikt og utfordrende år. Krigen i Ukraina fører først og fremst til store lidelser for Ukrainas befolkning, men har også forårsaket store negative ringvirkninger i det øvrige verdenssamfunnet. Gassmangel i Europa har ført til ekstremt høye gasspriser og europeiske kraftpriser. Tørre værforhold i Sør-Norge og lav magasinfylling bidro sammen med de europeiske prisene til svært høye kraftpriser i Sør-Norge gjennom året.

Dette har rammet norske kraftforbrukere hardt, og det er satt et kritisk søkelys på det norske kraftsystemet. Vi i Hafslund støtter myndighetenes tiltak med støtteordninger og tilrettelegging for fastpriskontrakter til næringslivet. Samtidig er vi aller mest opptatt av å bidra til langsiktige løsninger på energiutfordringene, primært ved å bygge ut mer fornybar energi, men også ved å finne løsninger for energibesparelser. 2022 ble et år da vi fikk satt i gang mye og vi ser heldigvis et bredt spekter av løsninger for fremtiden. Vi har fortsatt å bygge ut og forbedre vannkraften vår, og vi har kjøpt og startet mange nye selskaper som kan akselerere veksten innen fornybar energi.

Vi har i 2022 ansatt mange flere kollegaer og økt kompetansen og kapasiteten gjennom oppkjøp. Driften har vært god, og vi hadde de laveste skadetallene på mange år. Vi jobber dedikert med HMS for at denne positive utviklingen skal fortsette.

Årets største transaksjon var kjøpet av det som nå heter Hafslund Oslo Celsio, Norges største leverandør av fjernvarme. Med Celsio har vi blitt et enda større konsern med en bred portefølje av virksomheter som alle bidrar med fornybar energi eller løsninger for et fornybart samfunn. Konsernets nærmere 700 ansatte jobber alle for visjonen: «For en verden i balanse, med fornybart.»

Parallelt med kraftig vekst og strukturelle endringer, har konsernet utarbeidet den nye visjonen og understøttende strategi. Jeg er glad for at vi hele tiden øker ambisjonene innen bærekraft og vekst, med initiativer langs hele den fornybare verdikjeden. Vi ser tydeligere at et grønt skifte har behov for breddekompetanse og arbeid på tvers av sektorer, og Hafslund er godt posisjonert til å gi viktige bidrag for dette skiftet.

Vi skal vokse innen vannkraft, solkraft, vindkraft, fjernvarme, fjernkjøling og smarte energiløsninger, og vi skal realisere et stort og krevende karbonfangstanlegg. Dette skal vi få til med dyktige medarbeidere og et stort antall partnere som vi har med oss på eiersiden i mange av virksomhetene som vi drifter. Morselskapet er eid av Oslo kommune og det er viktig for oss at vår virksomhet bidrar positivt for Oslos innbyggere. Vi ønsker å bidra til en utslippsfri hovedstad og å skape bedre energiløsninger for innbyggerne i Oslo og i resten av Norge. Ikke minst ønsker vi å bygge mer fornybar energi slik at vi får et energioverskudd som kan bidra til lavere energipriser og grønn omstilling.

For å lykkes, trenger vi imidlertid også rammebetingelser som gjør Norge til et konkurransedyktig land for fornybar energi. Nye særnorske skatteøkninger på kraftproduksjon er krevende både for fornybarnæringen og kraftforbrukere som er avhengig av konkurransedyktige og stabile kraftpriser. Vi i Hafslund har forståelse for at historisk høye kraftpriser aktualiserer høyere beskatning og at Norge har et sterkt behov for finansiering av statsbudsjettet. Imidlertid mener vi det er flere tydelige ulemper med innretningen av de nye skattene, med implikasjoner for prisnivået for langsiktige kontrakter, investeringer i fornybar kraft og for finansiell sikring og risikostyring. Vi i Hafslund jobber for å bidra til rammevilkår som i større grad legger til rette for investeringer i ny fornybar energi og fremveksten av grønnere næringsliv i Norge, og vi vil fortsette å sette søkelys på viktigheten av gode rammebetingelser i 2023.

Vi har utfordrende og spennende år foran oss. Med våre kompetente og engasjerte medarbeidere, er jeg trygg på at vi vil fortsette å bidra til «en verden i balanse, med fornybart».

Finn Bjørn Ruyter

Forside 4

Vår strategi

I 2022 har et nytt og større konsern sett lenger frem i strategiarbeidet. Vi har hatt som målsetting å etablere en langsiktig strategi som staker ut retningen for Hafslund mot 2035.

Les mer