Strategi 2035

Hafslunds strategiske satsninger

Vi i Hafslund jobber for en verden i balanse og for å komme dit står utfordringene i kø. Konsernets strategi baserer seg på fem strategiske satsingsområder med utfordringer vi skal løse og milepæler vi skal nå innen 2035. Konsernet skal bli klima- og naturpositivt, bidra med sterk fornybar vekst, balansere fremtidens energisystem og bidra til å skape grønnere og smartere byer. I tillegg skal Hafslund ha de beste hodene – uten dette vil ikke konsernet lykkes med noen av de andre satsingene.

Klima– og naturpositiv →

Sterk vekst i fornybar energi →

Balanse for fremtidens energisystem →

Smart og grønn byutvikling →

Et bærekraftig Hafslund 9

Gode hoder er nøkkelen →

Vår strategi mot 2035

I 2022 har et nytt og større konsern sett lenger frem i strategiarbeidet. Vi har hatt som målsetting å etablere en langsiktig strategi som staker ut retningen for Hafslund mot 2035. Med lange konsesjons- og utbyggingsprosesser og eksponentielle endringer innen elektrifisering og grønn omstilling, er det helt nødvendig for Hafslund å se langt fremover i planleggingen av nye vekstinitiativer og å jobbe med strategi i et 10-15 års perspektiv.

Vi mener at startpunktet for strategiarbeidet må være fremtiden og hvordan vi tror omverdenen ser ut i 2030 og 2035. Hafslunds strategi er derfor basert på en ekstern analyse av viktige trender for fremtiden som konsernet vil operere i. Deretter vender vi blikket mot oss selv og vurderer hvordan vi best kan møte denne fremtiden – hva vi ønsker å satse på og hva vi må gjøre for å lykkes.

Hafslunds fokusområder og mål for bærekraft er fullt integrert med konsernstrategien, og en vesentlighetsanalyse som kartlegger konsernets påvirkning på mennesker og miljø, ESG-risikoer og -muligheter er en sentral del av å definere hvor vi står i dag og hvordan vi ønsker å utvikle oss.

Ekstern analyse

Vi har studert en rekke trender for å forstå hvilken virkelighet Hafslund må forholde seg til i fremtiden. Noen av trendene tar et makroperspektiv, som utviklingen av klima- og naturutfordringene for planeten og utviklingen av nye teknologier, mens andre er knyttet til våre nærere omgivelser, som hensynet til vår eier Oslo kommune og hva som er viktig for forbrukere og arbeidstakere i Norge.

Sentrale drivere for vår fremtid er:

Klimakrav intensiveres

Krav til klima- og naturhensyn intensiveres og blir en integrert del av all virksomhet.

Stort behov for fornybar energi

Et sterkt behov for fornybar energi vil vedvare og mye av den nye energien vil ikke være regulerbar.

Fornybar teknologi koster mindre

Raskt fallende kostnadskurver på fornybar teknologi akselererer grønn omstilling, elektrifisering og distribuerte energiløsninger.

Klimavennlig omstilling

Altomfattende klimavennlig omstilling av samfunn og næringsliv skaper nye koblinger mellom ulike sektorer og kan øke fleksibiliteten i energisystemet.

Hard kamp om talentene

Økende underkapasitet på relevant og kritisk kompetanse i markedet, særlig innen håndverksfag og ingeniør- og tekniske fag, gir en hard kamp om talentene.

Nye generasjoner ønsker balanse

Nye generasjoner arbeidstakere kan se ut til å være mer opptatt av meningsfylt arbeid, muligheten for fleksibilitet, god balanse mellom liv og jobb og rettferdighet.

Energieffektivitet og smarte løsninger

Høye energipriser og økende fokus på bærekraftig livsførsel i befolkningen bidrar til at forbrukere er mer interesserte i energieffektivitet og smarte energiløsninger.

Usikkerhet i kapitalmarkedene

Politisk uro og strammere økonomiske tider skaper usikkerhet i kapitalmarkedene.

Vesentlighetsanalyse bærekraft

Hafslund har i 2022 gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse basert på prinsippene i det kommende EU-direktivet (CSRD). Analysen gir en grundig forståelse av konsernets påvirkning på mennesker og miljø, samt hvilke bærekraftrisikoer og -muligheter som eksisterer for Hafslund.

En dobbel vesentlighetsanalyse inkluderer to delanalyser; en påvirkningsanalyse og en interessent- og megatrendanalyse. Påvirkningsanalysen avdekker hvordan Hafslunds virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø. Interessent- og megatrendsanalysen inneholder en beskrivelse av sentrale interessenter og hvilke forventninger og krav de stiller til konsernet, og en kartlegging av megatrender. Megatrender er sterke transformative krefter som kommer til å påvirke hvordan Hafslund arbeider med bærekraft fremover. Innsikten fra analysene dannet grunnlaget for å beslutte og forankre vesentlige temaer, risikoer og muligheter innenfor bærekraft.

Basert på den doble vesentlighetsanalysen har Hafslund etablert vesentlige temaer som er utgangspunktet for virksomhetsstyring av bærekraft, og for hvert tema er det definert mål, tiltak, handlingsplaner og KPIer. Disse temaene presenteres under de strategiske satsingsområdene.

Klima- og naturpositiv

Som en av Nordens største produsenter av fornybar kraft og fjernvarme, har Hafslund et ansvar for å bidra positivt til både klimaet og naturen. Både fornybar energi og naturmangfold er kritisk for det fremtidige livet på planeten.

Les mer