Definisjoner og alternative resultatmål

Definisjoner

BegrepDefinisjon
EBITDADriftsresultat + avskrivninger
Netto rentebærende gjeldBrutto rentebærende gjeld - rentebærende fordringer - bankinnskudd - pengemarkedsfond
Engasjert kapitalEgenkapital + netto rentebærende gjeld + Betalbar skatt
ROEResultat etter skatt / Gj.snitt egenkapital 1.1.og 31.12
ROCEDriftsresultat / Gj.snitt engasjert kapital 1.1.og 31.12
Gjeld/EBITDAGj.snitt netto rentebærende gjeld 1.1 og 31.12 / EBITDA
FFO/Gjeld(EBITDA - betalte renter - betalt skatt) / Gj.snitt netto rentebærende gjeld 1.1 og 31.12
VannkraftproduksjonTotal produksjon i kraftverk i TWh
Oppnådd kraftprisVannkraftproduksjon solgt i spotmarked, industrikontrakter og konsesjonskraft, samt realisert resultat finansiell kraftsikring
FjernvarmesalgTotalt fjernvarmevolum solgt, i GWh
Underliggende resultatResultat korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsforhold

Nøkkeltall og liste over definisjoner er utvidet i forhold til 2021 som følge av at Hafslund Oslo Celsio i løpet av 2022 er blitt en del av Hafslund-konsernet.

Alternative resultatmål

Mill. kroner31.12.202231.12.2021
BRUTTO OG NETTO RENTEBÆRENDE GJELD
Langsiktig rentebærende gjeld20 20317 745
Verdiendring låneportefølje153-259
Kortsiktig rentebærende gjeld2 819950
Brutto rentebærende gjeld inkl. ansvarlig lån23 17418 436
Bankinnskudd, kontanter o.l.13 4976 988
Andre rentebærende fordringer155112
Netto rentebærende gjeld 9 52311 336
ENGASJERT KAPITAL
Egenkapital42 60426 816
Netto rentebærende gjeld9 52311 336
Betalbar skatt13 4824 895
Engasjert kapital65 60943 046
UNDERLIGGENDE RESULTAT
Driftsresultat (EBIT)19 3408 463
Verdiendring kraft- og valutasikringskontrakter435647
Verdiendring erstatninger8220
Resultat Eidsiva Energi - andel mer/mindreinntekt Elvia etter skatt131349
Underliggende driftsresultat19 9149 678
Resultat etter skatt4 3442 611
Verdiendringer og engangsforhold i driftsresultat5741 215
Skatteeffekt av justeringer og engangsforhold-101-272
Underliggende resultat etter skatt4 8173 554
ROCE
Driftsresultat 19 3408 463
Engasjert kapital (gjennomsnitt)54 32744 052
ROCE / avkastning på engasjert kapital 35,6 %19,2 %
ROE
Resultat etter skatt 4 3442 611
Egenkapital (gjennomsnitt)34 71026 327
ROE / avkastning på egenkapital 12,5 %9,9 %
GJELD / EBITDA
Netto rentebærende gjeld (gjennomsnitt)10 42914 990
EBITDA 20 0878 979
Gjeld / EBITDA 0,5 1,7
FFO / GJELD
EBITDA 20 0878 979
Betalte renter -664-605
Betalt skatt-4 701-273
Netto rentebærende gjeld (gjennomsnitt)10 42914 990
FFO / Gjeld 141 %54 %