Gode hoder er nøkkelen

Uten de beste hodene vil vi ikke lykkes med noen av de andre ambisiøse satsingene og målene vi har satt oss for 2035. Derfor skal vi jobbe for at Hafslund blir arbeidsplassen der talentene kommer og banker på døren.

Vi er nysgjerrige på våre ansatte og ønsker å tilrettelegge for en arbeidshverdag der den enkelte får ut sitt potensial, føler sterk motivasjon og opplever å utvikle seg. Vi vil at det skal være meningsfylt og gøy å jobbe i Hafslund, og at konsernet skal være et sted der ansatte ser for seg å kunne ha en lang, spennende og utviklende karriere.

Mot 2035 skal vi

 • Sikre et åpent, trygt og sikkert arbeidsmiljø
 • Styrke mangfoldet
 • Satse på langsiktig og målrettet utvikling av ledere og medarbeidere

Sikkerhet for våre ansatte

Våre ansatte skal være trygge på jobb. Det betyr at helse, miljø og sikkerhet (HMS) må ivaretas i alle våre aktiviteter.

Vår tilnærming

All virksomhet i Hafslund skal utføres uten skader på menneskers liv, helse og velvære. Konsernets styrende prinsipper for HMS legger grunnlaget for HMS-arbeidet. Prinsippene stadfester blant annet at HMS er grunnleggende i planlegging, gjennomføring og evaluering av all aktivitet, at alle skal arbeide for kontinuerlig forbedring av sikkerheten og melde fra om avvik. Det stilles samme krav til HMS hos leverandører som i egen drift.

De siste årene er arbeidet med forebyggende HMS-tiltak intensivert, og det følges opp med dokumentasjon for å sikre fremgang. Fremover vil dette arbeidet fortsette, samtidig som det skal jobbes aktivt for at ledere på alle nivå i organisasjonen skal lede an i sikkerhetsarbeidet, både på strategisk og operativt nivå.

Arbeidet i konsernets prosjekter, drift og vedlikehold medfører risiko for skader og uønskede hendelser for både egne ansatte og innleid personell. For Hafslund Eco Vannkraft er de største fysiske risikoene vurdert til å inkludere arbeidsoperasjoner på fjellet under vekslende værforhold, med strømførende systemer, arbeid i høyden, tunge løft, tungt utstyr og under transport. For Hafslund Oslo Celsio er den største fysiske risikoen knyttet til arbeidstakernes eksponering for svært varmt vann under høyt trykk.

Gode hoder er nøkkelen 1

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Ingen skader på liv, helse og velvære på egne eller leverandørers medarbeidereH1: 1,2 H2: 2,9 F: 3,5

Se her for indikatortabell sikkerhet for våre ansatte.

Våre tiltak

Bevisstgjøring

I Hafslund har hver enkelt medarbeider et eget ansvar for alltid å prioritere sikkerhet først og planlegge alle arbeidsaktiviteter deretter. Ledere på alle nivå i organisasjonen forventes å opptre som gode rollemodeller for en utviklende sikkerhetskultur. Det legges vekt på HMS-ansvar i stillingsbeskrivelser og det skal følges systematisk i medarbeidersamtaler. HMS-dager med sikkerhetskurs avholdes i alle kraftverksområder, og i 2022 ble det lagt vekt på risikovurdering og sikker jobb analyse (SJA) i planleggingsfasen av arbeidsprosesser.

Åpenhet om uønskede hendelser

Vi har de siste årene hatt større oppmerksomhet og åpenhet rundt alle uønskede hendelser, tilløp til farlige situasjoner og positive observasjoner. En analytisk tilnærming til uønskede hendelser og tilløp til skader bidrar til læring og økt risikoforståelse. Vi ønsker å få synliggjort såkalte «stille avvik» som forekommer i driften. Åpenhet er verdifullt og bidrar til læring og ytterligere forbedring.

Dialog med leverandører

Konsernet har de siste årene arbeidet med å stille strengere krav til HMS-styringssystemer og sikker praksis ved innkjøp, i dialog med våre leverandører. Det har gitt gode resultater. I 2022 er det arbeidet frem tydeligere rammekrav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet i anskaffelser av varer og tjenester fra leverandører. I Hafslund Oslo Celsio må alle ansatte og leverandører gjennomføre HMS-kurs. Kurset gir en god introduksjon til risikoforhold i virksomheten og angir hvordan de skal håndteres. Kurset er på fire språk.

Internkontroll og kursing

Hafslund gjennomfører systematiske internkontroller av HMS-arbeidet. Ledere gjennomfører kurset “HMS-arbeid for ledere”, og det tilbys regelmessige førstehjelpskurs for alle medarbeidere. I 2022 opprettet vi et tilbud om kurs i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter i regi av Røde Kors for alle som har sin arbeidshverdag på kontor.

Attraktiv og utviklende arbeidsplass

I et skiftende arbeidsmarked, med lav arbeidsledighet og kamp om de gode hodene, må vi sikre at Hafslund er en attraktiv og utviklende arbeidsplass for å rekruttere og holde på våre ansatte. I 2022 begynte vi å jobbe mer innsiktsbasert for å forstå og lære hva medarbeidere verdsetter, slik at vi aktivt kan forme Hafslund som en bedre arbeidsplass. Konsernet er en stor arbeidsgiver som tilbyr ulike utviklingsprogram for ansatte på alle nivåer i organisasjonen. Arbeidet med strategisk kompetanseutvikling, felles utviklingsprosesser og styrking av kritisk kompetanse innenfor ulike fag- og spesialistområder har stått i fokus det siste året.

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Høy medarbeidertilfredshet (over indeks)8,3Indeks er 7,6 og 8,3 er derfor en god score.
Sykefravær < 3,5 %3,8 %3,8 % er lavt sykefravær sammenlignet med landsgjennomsnitt.
Kontinuerlig lederutvikling for ledere på alle nivåerJaLederutvikling for ledere på alle nivåer ble gjennomført i 2022.

Se her for indikatortabell attraktiv og utviklende arbeidsplass.

Våre tiltak

Summer internship

Hafslund gjennomførte nok et suksessfullt Summer Internship-program i 2022, og mange av studentene har fått tilbud om fast stilling. Hafslund Oslo Celsio har hatt sitt eget summer internship-program med om lag 20 studenter fra ulike studieretninger. Studentene har arbeidet med både drift- og utviklingsprosjekter, og tilbakemeldingene fra både studentene og deres ledere er gode.

Lærlingeordning

Hafslund er stolt av å være en godkjent lærebedrift. Det er viktig for oss å kunne tilby gode lærlingeplasser til ungdom. 2022 ble ikke et unntak. Å bidra i utdanningen til fagarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne rekruttere dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

I Hafslund har vi som mål å til enhver tid ha lærlinger under utdannelse. Det betyr at vi kontinuerlig bidrar til å utdanne dyktige fagarbeidere for fremtiden. I Hafslund tilbyr vi læreplass innen følgende fagbrev:

 • Energioperatør
 • Energimontør
 • Industrimekaniker
 • Automasjon
 • Kjemiprosess

Kompetanseutvikling

Den viktigste ressursen vi har er våre medarbeidere. Vi er interessert i våre medarbeidere som mennesker og ønsker å tilrettelegge for personlig utvikling og lederutvikling på lik linje med faglig fordypning.

I arbeidet med systematisk kompetanseutvikling tar vi utgangspunkt i hvilke områder og tiltak som er gjeldende på tvers i konsernet, og hva som er spesifikk kompetanse for den enkelte og definerte målgrupper. I 2022 startet vi et arbeid med å avklare roller og ansvar for ulike kompetanseområder, og det er satt tydelige mål for å styrke konsernets satsing på kompetanse.

GNIST er konsernets talentutviklingsprogram. I fjor ble GNIST for første gang gjennomført sammen med Eidsiva, med deltakere fra begge konsern. Programmet får gode tilbakemeldinger.

Lederutvikling

Kontinuerlig utvikling av ledere er et av de viktigste områdene for å lykkes med å beholde og utvikle dyktige medarbeidere. Vi er stolte av lederne våre i Hafslund, og vi har jobbet systematisk med lederutvikling på alle nivåer i 2022 gjennom programmet “Handlekraft”. Det overordnede målet er å øke den individuelle og kollektive gjennomføringsevnen og bidra til å realisere våre strategier og ambisjoner. I fjor kunne vi gjennomføre flere fysiske samlinger og treningsarenaer enn de to foregående årene med pandemi. Vi ser en økt glede og entusiasme over å kunne møtes fysisk og jobbe sammen for å utvikle godt lederskap på tvers i konsernet.

Fleksibel arbeidsform og best sammen

Pandemien endret våre arbeidsmønstre og ga oss ny innsikt. Hafslund tilrettelegger for en stor grad av fleksibilitet i arbeidshverdagen. Samtidig mener vi at vi er best når vi er sammen. Når vi møtes fysisk bygger vi kultur, tilhørighet og et godt arbeidsmiljø. Da deler vi erfaringer og etablerer rom for læring.

Hafslund ønsker å ha et arbeidsmiljø basert på åpenhet, lojalitet og tillit. I 2022 ble det gjennomført en utvidet pilot med hyppige temperaturmålinger for å få innsikt i hvordan våre ansatte oppfatter blant annet arbeidsoppgaver, arbeidssituasjonen, samarbeid og ledelse. Piloten fikk god respons blant ledere og medarbeidere, og temperaturmålingene skal implementeres for hele konsernet i 2023.

Rom for ulikheter og like muligheter til alle

En av våre kjerneverdier er åpenhet. Det betyr at vi setter pris på ulikhet og mangfold. Vi ønsker endringer velkommen og vi spiller hverandre gode gjennom å dele erfaringer og kunnskap. Vi har tro på at mangfold og inkludering lønner seg, både for økt innovasjon og bedre verdiskaping.

Behovet for å bli sett, møtt som likeverdige og å kunne være den man er, er likt for alle, uavhengig av legning, etnisitet, kjønn eller alder. Mangfold er både det du ser og det du ikke ser. Det langsiktige arbeidet vi har startet med mangfold handler om å øke kompetansen vår og skru på nysgjerrigheten. Vi ønsker å bruke innsikt om vår organisasjonskultur, ledelse, mønstre og språk, slik at vi kan ta aktive grep og jobbe systematisk med mangfold i årene som kommer. Vi har tro på at dette styrker vårt arbeidsmiljø, endringskraft og verdiskapning. Vi ønsker å utvikle en organisasjonskultur som ser ulikheter som en styrke, der alle kan være seg selv. Representasjon av mangfold leder ikke automatisk til en mer inkluderende arbeidsplass. Det er viktig å utfordre praksis der vi kun teller mangfold og finne tiltak som kobler mangfold til verdi.

Vår tilnærming

I et stort konsern som Hafslund vil det alltid være en risiko for tilfeller av trakassering, diskriminering og annen uverdig oppførsel. Konsernets styrende prinsipper fastsetter at vi skal dyrke ulikheter og gi like muligheter til alle. Det skal arbeides for å øke ledernes mangfoldskompetanse, og alle ansatte skal oppleve likeverdig behandling med tanke på lønn, oppgaver og ansvar, uavhengig av lokasjon, kjønn, legning, funksjonsnivå og etnisitet. I tillegg legger konsernets etiske retningslinjer føringer for hvordan hver enkelt medarbeider skal oppføre seg på jobb. Ansatte skal opptre med respekt for hverandre.  Ingen former for trakassering, diskriminering eller annen adferd som oppfattes som truende eller nedverdigende aksepteres.

Gode hoder er nøkkelen

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Øke mangfoldskompetansen i konsernet-KPI skal etableres i 2023
Øke kvinneandelen til >25 % innen 202522 %Kvinneandelen i konsernet ekskludert Hafslund Oslo Celsio har økt fra 22 % i 2021 til 25 % i 2022. Hafslund Oslo Celsio har noe lavere kvinneandel som trekker totalen ned til 22 %.
Ingen kjente tilfeller av trakassering eller diskriminering0

Se her for indikatortabell rom for ulikheter og like muligheter til alle.

Våre tiltak

Samarbeid med Seema

I første kvartal 2022 startet Hafslund et samarbeid med Seema, som er et rådgivningsmiljø for mangfoldsledelse. Seema holdt foredrag for alle ansatte våren 2022 og fem ledere var på kurs for å bli sertifiserte mangfoldsledere. 

Andre tiltak for å styrke mangfoldet

Vi tror det er viktig å jobbe gjennom mange kanaler for å styrke mangfoldet, og både kulturelle og formelle grep er nødvendig. Andre tiltak som skal styrke mangfoldet vårt er:

 • Utarbeide en mangfoldspolicy og legge langsiktige planer for aktiviteter og tiltak
 • Tiltrekke større grad av mangfold i søkermassen gjennom målrettet profilering og nytenkning i rollebeskrivelser og stillingsannonser
 • Legge vekt på mangfolds- og kjønnsbalanse i blant annet GNIST og Summer internship
 • Worklife balance og livsfasepolitikk
 • Utvikle dyktige og relasjonelle ledere som bidrar til et tillitsbasert og utviklingsorientert arbeidsmiljø med høy grad av psykologisk trygghet

Et bærekraftig Hafslund

Hafslund har en bærekraftstrategi som er integrert i konsernets strategiske satsingsområder. Konsernet har identifisert vesentlige bærekraftområder med utgangspunkt i en dobbel vesentlighetsanalyse basert på prinsippene i EU-direktivet CSRD. Analysen gir en grundig forståelse av konsernets påvirkninger på mennesker og miljø, og hvilke bærekraftrisikoer og -muligheter som eksisterer for Hafslund.

Les mer