Indikatortabeller

Intro til tabellene her?

Definisjoner

BegrepDefinisjon
EBITDADriftsresultat + avskrivninger
Netto rentebærende gjeldBrutto rentebærende gjeld - rentebærende fordringer - bankinnskudd - pengemarkedsfond
Engasjert kapitalEgenkapital + netto rentebærende gjeld + Betalbar skatt
ROEResultat etter skatt / Gj.snitt egenkapital 1.1.og 31.12
ROCEDriftsresultat / Gj.snitt engasjert kapital 1.1.og 31.12
Gjeld/EBITDAGj.snitt netto rentebærende gjeld 1.1 og 31.12 / EBITDA
FFO/Gjeld(EBITDA - betalte renter - betalt skatt) / Gj.snitt netto rentebærende gjeld 1.1 og 31.12
VannkraftproduksjonTotal produksjon i kraftverk i TWh
Oppnådd kraftprisVannkraftproduksjon solgt i spotmarked, industrikontrakter og konsesjonskraft, samt realisert resultat finansiell kraftsikring
FjernvarmesalgTotalt fjernvarmevolum solgt, i GWh
Underliggende resultatResultat korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsforhold

Nøkkeltall og liste over definisjoner er utvidet i forhold til 2021 som følge av at Hafslund Oslo Celsio i løpet av 2022 er blitt en del av Hafslund-konsernet.

Alternative resultatmål

Mill. kroner31.12.202231.12.2021
BRUTTO OG NETTO RENTEBÆRENDE GJELD
Langsiktig rentebærende gjeld20 20317 745
Verdiendring låneportefølje153-259
Kortsiktig rentebærende gjeld2 819950
Brutto rentebærende gjeld inkl. ansvarlig lån23 17418 436
Bankinnskudd, kontanter o.l.13 4976 988
Andre rentebærende fordringer155112
Netto rentebærende gjeld 9 52311 336
ENGASJERT KAPITAL
Egenkapital42 60426 816
Netto rentebærende gjeld9 52311 336
Betalbar skatt13 4824 895
Engasjert kapital65 60943 046
UNDERLIGGENDE RESULTAT
Driftsresultat (EBIT)19 3408 463
Verdiendring kraft- og valutasikringskontrakter435647
Verdiendring erstatninger8220
Resultat Eidsiva Energi - andel mer/mindreinntekt Elvia etter skatt131349
Underliggende driftsresultat19 9149 678
Resultat etter skatt4 3442 611
Verdiendringer og engangsforhold i driftsresultat5741 215
Skatteeffekt av justeringer og engangsforhold-101-272
Underliggende resultat etter skatt4 8173 554
ROCE
Driftsresultat 19 3408 463
Engasjert kapital (gjennomsnitt)54 32744 052
ROCE / avkastning på engasjert kapital 35,6 %19,2 %
ROE
Resultat etter skatt 4 3442 611
Egenkapital (gjennomsnitt)34 71026 327
ROE / avkastning på egenkapital 12,5 %9,9 %
GJELD / EBITDA
Netto rentebærende gjeld (gjennomsnitt)10 42914 990
EBITDA 20 0878 979
Gjeld / EBITDA 0,5 1,7
FFO / GJELD
EBITDA 20 0878 979
Betalte renter -664-605
Betalt skatt-4 701-273
Netto rentebærende gjeld (gjennomsnitt)10 42914 990
FFO / Gjeld 141 %54 %

Indikatortabell - Veien mot klimapositivitet

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Klimautslipp Scope 1
VannkrafttCO₂e1 053619Økning i utslipp fra vannkraft i forhold til 2021 pga to betydelige lekkasjer av SF6-gass.
FjernvarmetCO₂e5 859-Utslipp fra fjernvarme er knyttet til bruk av LNG som topplast.
AvfallsforbrenningtCO₂e197 777-
Klimautslipp Scope 2 (markedsbasert)
VannkrafttCO₂e00Hafslund Eco Vannkraft kjøper opprinnelsesgarantier for hele sitt forbruket.
FjernvarmetCO₂e129 033-Hafslund Oslo Celsio har i 2022 ikke kjøpt opprinnelsesgarantier for sitt forbruk av strøm i fjernvarme og avfallsforbrenning.
AvfallsforbrenningtCO₂e17 941-
Klimautslipp Scope 2 (stedsbasert)
VannkrafttCO₂e224243
FjernvarmetCO₂e3 504-
AvfallsforbrenningtCO₂e488-
Klimautslipp Scope 3
VannkrafttCO₂e84 7042 954Utvidelse av scope 3 i 2022. De største utslippene er knyttet til eierskapet i Eidsiva, kapitalvarer, innkjøp av varer og tjenester, og brensel- og energirelaterte aktiviteter.
Fjernvarme + avfallsforbrenningtCO₂e23 187-
CO₂-intensitet fjernvarmegCO₂e/kWh15,7-Beregnet ut fra metodikk ihht EPD-regelverket.
Energiforbruk
VannkraftGWh22,616,4
Fjernvarme + avfallsforbrenningGWh1 919,9-
Andel elektriske kjøretøyProsent3317
Biogene utslipptCO₂e188 551-Gjelder kun utslipp fra avfallsforbrenning. Fornybare brensler ikke inkludert.

Indikatortabell - Veien mot naturpositivitet

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar
Areal restaurert eller forbedretm2847-Nytt gyteareal i Aurlandsvassdraget.
Antall nye utbygginger i områder som defineres som inngrepsfri naturAntall0-Ny indikator.
Antall brudd på konsesjonsvilkår og beskrivelseAntall og omtale33Vetlebotvatn i Aurland: Brudd på sommer-LRV i to timer 5. september 2022. Moelv kraftverk i Ringsaker: Minstevannføringskravet forbi kraftverket har blitt underskredet fire ganger i tidsrommet 8.12.-13.12.2021. Raudalsvatn i Skjåk: Avvik fra minstevannføring i Framrusti nedenfor Raudalsvatn 1. juli 2022 mellom kl. 13 og 18.
Kostnader til vassdragsrelatert FoU og frivillige naturkartleggingerNOK5 732 000-Ny indikator.
Påvirkede elver med anadrom fiskAntall33
Påvirkede nasjonale laksevassdragAntall01
Gjennomførte miljøtilsynAntall2232
Gjennomførte miljøtiltakAntall227
Gjennomførte miljøtiltak, hvorav frivilligeAntall193
Gjennomførte miljøundersøkelserAntall3741
Gjennomførte miljøundersøkelser, hvorav frivilligeAntall3336
Utsetting av lakserognAntall33 700350 000
Vandring i fisketrapper og vandringsveier. Antall fisketrapper med overvåkingAntall109
Nedlagte vassdragsanlegg tilbakeført til naturligere tilstandAntall00NVE har i 2022 gitt positiv instilling til nedleggelse av Hundsjømagasinet og redusert reguleringshøyde for Hyllsjøen. Saken ligger nå hos OED.
Frivillig slipp av minstevannsføring for å ivareta fisken i vassdrageneMill Kr23,312,4Det frivillige slippet i Hemsil er erstattet av et pålagt slipp. I innlandet er det selvpålagt prøvereglement i Hunderfossen, selvpålagt minstevannføring om vinteren i Mesna og Sagnfossen.
Antall hendelser med utslipp til jord/luft/vann og beskrivelseAntall og omtale57Det har i 2022 vært fem større eller mindre hendelser med oljeutlsipp ved Hafslund Eco Vannkrafts anlegg, totalt har det ført til utslipp av ca. 530 liter olje.
Utslipp av NOx (Hafslund Oslo Celsio)kg335,4-

Indikatortabell - Være en pådriver for fornybar energi gjennom god interessentdialog

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Vannkraftens omdømme i befolkningen Prosent8990Oppslutningen om vannkraft er stabilt høy i befolkningen. Kilde: Kantars klimabarometer 2022.
Andel av igangsatte store vannkraftprosjekter som inkluderer interessentdialog på grunn av hensyn til samfunn, publikum og miljøProsent95-Ny indikator.

Indikatortabell - Effektiv og sirkulær materialbruk og ressursutnyttelse

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Mengde farlig avfall-
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernTonn8-Ny indikator.
Hafslund Oslo CelsioTonn17 791-Ny indikator. For Hafslund Oslo Celsio utgjør flyveaske fra avfallsforbrenning 17666 tonn.
Mengde ikke-farlig avfall-
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernTonn828-Ny indikator.
Hafslund Oslo CelsioTonn62 138-Ny indikator. Det aller meste av Hafslund Oslo Celsio sitt avfall er bunnaske(slagg) fra avfallsforbrenning. Asken behandles videre av andre aktører der metaller tas ut og gjenvinnes (snaut 4600 tonn ulike metaller).
Sorteringsgrad-
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent89-Sorteringsgrad = Mengde sortert avfall/total menge avfallet (både sortert og usortert) X 100.
Hafslund Oslo CelsioProsent--
-
Sorteringsgrad store vannkraftprosjekterProsent91-Beregnet fra fire av seks av de største bygg-prosjektene.
Mengde avfall behandlet ved søppelforbrenningsanleggTonn355 686-Sum Klemetsrud og Haraldrud.

Indikatortabell - Produksjon av ren energi

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Produksjon av kraftGWh13 80018 315Hafslunds andel av produksjon i alle kraftverk.
Andel fornybar kraftproduksjonProsent100100
Produksjon av fjernvarmeGWh1 807-
Andel fornybar av fjernvarmeProsent43,2-
Andel karbonnøytral av fjernvarmeProsent55,3-
Produksjon av OpprinnelsesgarantierGWh13 20018 150
Produksjon av elsertifikaterGWh780852
Krafttap som følge av vilkårsrevisjonerGWh14,76,7Krafttap på 11,6 GWh/år i Holsreguleringen og 2,9 Wh/år i Døgnreguleringen.

Indikatortabell - Investeringer i ren energi

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Økt installert effekt kraftproduksjonMW9,9118,9Mork kraftverk ble ferdigstilt i 2022.
Økt installert effekt fjernvarme MW50-Ombygging av eldre anlegg til fornybart.
Reinvestering i produksjonsanlegg (oppgraderinger og utvidelser)GWh1328,2Aurland 1, Aggregat 2.
Investering i ny produksjonGWh43412Mork kraftverk ble ferdigstilt i 2022.
Fornybare energiprosjekter under planleggingGWh70026Omtrentlig tall som omfatter: Sarp2, FKF5, Hemsil 2, Longavotn, Kåja, Storrusten, Tunna, Grotli, Øyangen og Bjørkum.

Indikatortabell - Forsyningssikkerhet

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Leveringssikkerhet i CelsioProsent99,97-Kun uplanlagt stans i levering gir 99,99%.

Indikatortabell - Sikkerhet for våre ansatte

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Fraværsskader per million arbeidstimer
Hafslund (hele konsernet)H1-verdi1,2-
Hafslund Eco VannkraftH1-verdi0,91
Hafslund CelsioH1-verdi1,6-
Skader per million arbeidstimer
Hafslund (hele konsernet)H2-verdi2,9-
Hafslund Eco VannkraftH2-verdi3,77
Hafslund CelsioH2-verdi1,6-
Fraværsdager per million arbeidstimer
Hafslund (hele konsernet)F-verdi3,5-
Hafslund Eco VannkraftF-verdi4,6203
Hafslund CelsioF-verdi1-
Registrerte uønskede hendelser og forbedringsforslag
Hafslund (hele konsernet)Antall1 325-
Hafslund Eco VannkraftAntall8571279
Hafslund CelsioAntall468-
Sikkerhetssamtaler i CelsioAntall126-

Indikatortabell - Attraktiv og utviklende arbeidsplass

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Nyansettelser
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernAntall6935
Hafslund Oslo CelsioAntall23-
Turnover
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent6,53,4Dette inkluderer pensjonsavganger.
Hafslund Oslo CelsioProsent4,3-
Andel ledere som har gjennomført lederutviklingsprogram
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent100-Ny indikator.
Hafslund Oslo CelsioProsent93-Ny indikator.
Bruk av varslingskanal Stk/år00
SykefraværProsent3,82,8Sykefravær fortsatt lavt sammenlignet med landsgjennomsnitt. Økningen fra fjoråret skyldes trolig økning i korttidssykefravær som følge av covid-19.

Indikatortabell - Rom for ulikheter og like muligheter til alle

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Andel kvinner i konsernetProsent2222Kvinneandelen har økt i Hafslund Eco Vannkraft og Hafslund Vekst det siste året, men dette trekkes ned av noe lavere kvinneandel i Hafslund Oslo Celsio.
Andel kvinner i konsernledelsenProsent50-Ny indikator.
Andel kvinner i ledende stillingerProsent3228
Antall tilfeller av diskriminering eller trakasseringAntall0-Ny indikator.
Antall tilfeller av diskriminering eller trakassering som er bearbeidet og etablert handlingsplan påAntall0-Ny indikator.

Indikatortabell - Sikkerhet for tredjepart

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Skader blant tredjepart grunnet selskapets aktiviteter Antall00
Innrapporterte hendelser til NVE (ulykker og uhell), jf NVE-skjema for melding, § 7-11 i DSFAntall10
Gjennomførte ROS-analyser for sikkerhet for allmenheten iht plan, jf § 7-6 i DSFAntall421
Hendelser med varsling av allmennheten ved flomtapping iht etablert rutineAntall-0
Beredskapsøvelser for å sikre høy standard på intern beredskap og flomhåndteringAntall3123Øvelser av beredskapsorganisasjon. Ekskl. IT-øvelser og praktiske mannskapsøvelser.
Søknader til NVE om fravik fra manøvreringsreglementer eller vilkår for å redusere fare for flomskade i tideAntall11Innvilger søknad om forhåndstapping fra Ustevatn til Rødungen Syd for å hindre mulig skadeflom nedstrøms Ustevatn.
Hendelser rapportert til DSB (ulykker og uhell), jf. skjema for melding av ulykker og uhell, § 8 FSE-forskriftAntall00

Indikatortabell - Samfunnsbidrag og lokal verdiskapning

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Verdiskapning og -fordeling til vertskommuner i form av direkte skatter og avgifterMill Kr447474Betalt ila året. Inkluderer naturskatt og eiendomsskatt.
Bidrag til vertskommuner/fylkeskommuner i form av konsesjonskraftsfordelMill Kr1 549586Betalt ila året.
Bidrag til kommuner/-fylkeskommuner i form av konsesjonsavgifterMill Kr8382Betalt ila året.
Verdiskapning og -fordeling til staten i form av direkte skatter og avgifterMill Kr4 960132Betalt i løpet av året. Betalt skatt, arbeidsgiveravgift, konsesjonsavgift, NOX-avgift og forbrenningsavgift.
Samlet godtgjørelse til ansatteMill Kr751472
Avkastning for eier, Oslo kommune, i form av utbytteMill Kr1 750850Utbytte betalt ila 2022.

Indikatortabell - Ansvarlig innkjøpspraksis

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Antall kjente brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakers rettigheterAntall00
Antall leverandørrevisjoner gjennomført, som inkluderer bærekraftsforhold Antall00Ingen revisjoner gjort. Arbeid med aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører, inkludert leverandørrevisjoner skal styrkes i 2023. Dette kan påvirke resultatene fremover.
Andel leverandører som har signert etiske retningslinjer for leverandørerProsent--Leverandører signerer etiske retningslinjer ved kontraktsinngåelse. Bedre system for å følge opp og rapportere på dette skal innføres.

Indikatortabell - Fokus på etikk og antikorrupsjon

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Ansatte som har forpliktet seg til å følge selskapets etiske retningslinjer
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent--Alle nyansatte forplikter seg ifmt signering av ansettelseskontrakt. Samlet oversikt over andel mangler for konsernet ekskludert Hafslund Oslo Celsio. I Hafslund Oslo Celsio har 75,8% signert etiske retningslinjer.
Hafslund Oslo CelsioProsent75,8-
Antall bekreftede brudd på etiske retningslinjerAntall00

Indikatortabell - Sikre IT-tjenester og systemer

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Antall uhåndterte IT-sikkerhetshendelserAntall0-Ny indikator. Alle IT-hendelser er håndtert og fulgt opp.
Antall IT-sikkerhetshendelser med alvorlig konsekvensAntall2-Ny indikator. To registrerte hendelser som kan kategoriseres opp mot alvorligere betydning. Begge hendelsene ble håndtert og fulgt opp med hendelsesrapporter m/oppfølgingspunkter.
Antall IT-beredskapsøvelseAntall3-Ny indikator. Totalt er det gjennomført 3 IT-beredskapsøvelser i 2022.