Strategi og bærekraft

Strategi og bærekraft

Vår strategi mot 2035

I 2022 har et nytt og større konsern sett lenger frem i strategiarbeidet. Vi har hatt som målsetting å etablere en langsiktig strategi som staker ut retningen for Hafslund mot 2035. Med lange konsesjons- og utbyggingsprosesser og eksponentielle endringer innen elektrifisering og grønn omstilling, er det helt nødvendig for Hafslund å se langt fremover i planleggingen av nye vekstinitiativer og å jobbe med strategi i et 10-15 års perspektiv.

Vi mener at startpunktet for strategiarbeidet må være fremtiden og hvordan vi tror omverdenen ser ut i 2030 og 2035. Hafslunds strategi er derfor basert på en ekstern analyse av viktige trender for fremtiden som konsernet vil operere i. Deretter vender vi blikket mot oss selv og vurderer hvordan vi best kan møte denne fremtiden – hva vi ønsker å satse på og hva vi må gjøre for å lykkes.

Hafslunds fokusområder og mål for bærekraft er fullt integrert med konsernstrategien, og en vesentlighetsanalyse som kartlegger konsernets påvirkning på mennesker og miljø, ESG-risikoer og -muligheter er en sentral del av å definere hvor vi står i dag og hvordan vi ønsker å utvikle oss.

Konsernets strategi mot 2035 baserer seg på fem strategiske satsingsområder; vi skal bli klima- og naturpositive, bidra med sterk fornybar vekst, balansere fremtidens energisystem og bidra til å skape grønnere og smartere byer. I tillegg skal vi få tak i de beste hodene.

Ekstern analyse

Vi har studert en rekke trender for å forstå hvilken virkelighet Hafslund må forholde seg til i fremtiden. Noen av trendene tar et makroperspektiv, som utviklingen av klima- og naturutfordringene for planeten og utviklingen av nye teknologier, mens andre er knyttet til våre nærere omgivelser, som hensynet til vår eier Oslo kommune og hva som er viktig for forbrukere og arbeidstakere i Norge.

Sentrale drivere for vår fremtid er:

Klimakrav intensiveres

Krav til klima- og naturhensyn intensiveres og blir en integrert del av all virksomhet.

Stort behov for fornybar energi

Et sterkt behov for fornybar energi vil vedvare og mye av den nye energien vil ikke være regulerbar.

Fornybar teknologi koster mindre

Raskt fallende kostnadskurver på fornybar teknologi akselererer grønn omstilling, elektrifisering og distribuerte energiløsninger.

Klimavennlig omstilling

Altomfattende klimavennlig omstilling av samfunn og næringsliv skaper nye koblinger mellom ulike sektorer og kan øke fleksibiliteten i energisystemet.

Hard kamp om talentene

Økende underkapasitet på relevant og kritisk kompetanse i markedet, særlig innen håndverksfag og ingeniør- og tekniske fag, gir en hard kamp om talentene.

Nye generasjoner ønsker balanse

Nye generasjoner arbeidstakere kan se ut til å være mer opptatt av meningsfylt arbeid, muligheten for fleksibilitet, god balanse mellom liv og jobb og rettferdighet.

Energieffektivitet og smarte løsninger

Høye energipriser og økende fokus på bærekraftig livsførsel i befolkningen bidrar til at forbrukere er mer interesserte i energieffektivitet og smarte energiløsninger.

Usikkerhet i kapitalmarkedene

Politisk uro og strammere økonomiske tider skaper usikkerhet i kapitalmarkedene.

Klima- og naturpositiv

Som en av Nordens største produsenter av fornybar kraft og fjernvarme, har Hafslund et ansvar for å bidra positivt til både klimaet og naturen. Både fornybar energi og naturmangfold er kritisk for det fremtidige livet på planeten vår.

I Hafslund er vi stolte av vår fornybare produksjonsportefølje. Samtidig haster det med å skape en bærekraftig balanse mellom utbygging av ny fornybar energi og påvirkning på naturen. Målet om naturpositivitet er særlig ambisiøst for Hafslund som utbygger av fornybar energi. Vi har ikke alle svarene på hvordan vi skal oppnå dette, men vi skal gjøre vårt beste for å finne løsninger på hvordan vi kan kompensere og avbøte naturinngrep.

Mot 2035 skal vi

 • Minimere utslipp i egen virksomhet
 • Fjerne CO₂ fra det naturlige kretsløpet
 • Ivareta natur og miljø i utbygging av nye anlegg
 • Kompensere for våre inngrep i naturen

Vesentlige bærekrafttemaer

 • Veien mot klimapositivitet
 • Veien mot naturpositivitet
 • Effektiv og sirkulær materialbruk og ressursutnyttelse
 • Tilpasning til klimaendringer

Sterk vekst i fornybar energi

Den grønne omstillingen har skapt et enormt behov for ny fornybar energi, og den økende knappheten på fornybar energi fører til stigende energipriser.

Uten økt energiproduksjon og lavere prisnivåer, vil ikke Norge lykkes med å være attraktiv for nye grønne industrier og viktige arbeidsplasser. Hafslund skal være en del av løsningen på dette og ønsker å bygge ut ny fornybar energi innen vannkraft, vind og sol i Norge og Norden.

Mot 2035 skal vi

 • Utvide eksisterende og bygge ny vannkraft
 • Bli ledende innen utvikling og utbygging av fornybarprosjekter innen sol, vind og havvind
 • Utforske muligheter i Norge og Norden
 • Være aktive i debatten om rammevilkår og energiutbygging

Vesentlige bærekrafttemaer

 • Produksjon av ren energi
 • Investeringer i ren energi
 • Pådriver for fornybar energi gjennom god interessentdialog

Balanse for fremtidens energisystem

Alle regulerbare fossile energikilder i Europas energimiks må skiftes ut med fornybare energikilder for å nå netto nullutslipp. De fleste av dagens produksjonsteknologier innen fornybar energi er ikke mulig å regulere. Energisystemet må likevel være i balanse og må balanseres med regulerbare kilder eller lagringsmedier.

Vannkraften er å anse som et enormt batteri med regulerbar magasinkapasitet og Hafslund kan derfor sies å være en pådriver for balanse. Behovet for regulerbarhet øker og Hafslund vil forsterke konsernets evne til å bidra til balanse i energisystemet.

Mot 2035 skal vi

 • Øke vår evne til å regulere vannkraften
 • Utvikle distribuerte energiløsninger
 • Utvikle løsninger for aggregering og styring av produksjon, forbruk og lagring
 • Agere raskere i eksisterende og nye balansemarkeder ved hjelp av intelligente modeller

Vesentlig bærekrafttema

 • Forsyningssikkerhet
Et bærekraftig Hafslund 9

Smart og grønn byutvikling

Samfunnet elektrifiseres, og vi bruker stadig mer strøm. Tilgangen på fornybar energi øker, men forbruket øker raskere. Vi i Hafslund ønsker å tilrettelegge for elektrifisering som bidrar til grønnere og smartere byer.

Hafslund er et energi- og infrastrukturkonsern som i tillegg til å være en stor produsent av fornybar energi, er med på å tilrettelegge for fremtidens byer med sentrale systemer for termisk energi og løsninger som bidrar til elektrifisering og energieffektivisering. Hafslund jobber for å etablere smarte, digitale energiløsninger som bidrar til effektivt og enkelt energiforbruk og stabile og forutsigbare energipriser.

Mot 2035 skal vi

 • Utvikle løsninger som skaper verdi for næring og sluttbrukere innen elektrifisering og energieffektivisering
 • Utvikle det termiske energisystemet i Oslo og omegn
 • Satse på forretningskonsepter i krysningen mellom en smart by og energisystemet
 • Være en aktiv pådriver for grønne industrier og arbeidsplasser i Norge

Vesentlig bærekrafttema

 • Elektrifisering, energieffektivisering og enkle grønne løsninger

Gode hoder er nøkkelen

Uten de beste hodene vil vi ikke lykkes med noen av de andre ambisiøse satsingene og målene vi har satt oss for 2035. Derfor skal vi jobbe for at Hafslund blir arbeidsplassen der talentene kommer og banker på døren.

Vi er nysgjerrige på våre ansatte og ønsker å tilrettelegge for en arbeidshverdag der den enkelte får ut sitt potensial, føler sterk motivasjon og opplever å utvikle seg. Vi vil at det skal være meningsfylt og gøy å jobbe i Hafslund, og vi vil at Hafslund skal være et sted der ansatte ser for seg å kunne ha en lang, spennende og utviklende karriere.

Mot 2035 skal vi

 • Sikre et åpent, trygt og sikkert arbeidsmiljø
 • Styrke mangfoldet
 • Satse på langsiktig og målrettet utvikling av ledere og medarbeidere

Vesentlige bærekrafttemaer

 • Sikkerhet for våre ansatte
 • Attraktiv og utviklende arbeidsplass
 • Rom for ulikheter og like muligheter til alle

Et bærekraftig Hafslund

Hafslund har en bærekraftstrategi som er integrert i konsernets strategiske satsingsområder. Konsernet har identifisert vesentlige bærekraftområder med utgangspunkt i en dobbel vesentlighetsanalyse basert på prinsippene i EU-direktivet CSRD. Analysen gir en grundig forståelse av konsernets påvirkninger på mennesker og miljø, og hvilke bærekraftrisikoer og -muligheter som eksisterer for Hafslund.

Vesentlighetsanalyse bærekraft

Hafslund har i 2022 gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse basert på prinsippene i det kommende EU-direktivet (CSRD). Analysen gir en grundig forståelse av konsernets påvirkning på mennesker og miljø, samt hvilke bærekraftrisikoer og -muligheter som eksisterer for Hafslund.

En dobbel vesentlighetsanalyse inkluderer to delanalyser; en påvirkningsanalyse og en interessent- og megatrendanalyse. Påvirkningsanalysen avdekker hvordan Hafslunds virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø. Interessent- og megatrendsanalysen inneholder en beskrivelse av sentrale interessenter og hvilke forventninger og krav de stiller til konsernet, og en kartlegging av megatrender. Megatrender er sterke transformative krefter som kommer til å påvirke hvordan Hafslund arbeider med bærekraft fremover. Innsikten fra analysene dannet grunnlaget for å beslutte og forankre vesentlige temaer, risikoer og muligheter innenfor bærekraft.

Basert på den doble vesentlighetsanalysen har Hafslund etablert vesentlige temaer som er utgangspunktet for virksomhetsstyring av bærekraft, og for hvert tema er det definert mål, tiltak, handlingsplaner og KPIer. Disse temaene presenteres under.

FNs bærekraftmål

Hafslund støtter FNs bærekraftmål og konsernets virksomhet innvirker på flere av bærekraftmålene. Konsernet har konsentrert oppmerksomheten om de bærekraftmålene som gir størst innvirkning, og har derfor et særlig søkelys på disse fem bærekraftmålene.

Hafslunds vesentlige bærekraftområder

Veien mot klimapositivitet

Verden står overfor en enorm utfordring for å klare omstillingen til nullutslippssamfunnet. Hafslunds viktigste klimabidrag er produksjon av fornybar energi.

Vannkraft, sol- og vindenergi er ren energiproduksjon som har lave utslipp sammenlignet med det gjennomsnittlige klimautslippet fra europeisk kraftproduksjon. I varme og kjølevirksomheten brukes lokal overskuddsenergi, som ellers ville gått tapt, til å produsere vannbåren fjernvarme og områdekjøling.

Vår tilnærming

Klimapositiv innen 2030

Hafslund skal bli klimapositiv innen 2030. I tillegg har konsernet mål om å redusere utslipp i scope 1 og 2 med 90 prosent og utslipp i scope 3 med 50 prosent innenfor samme tidsramme. Målene er forankret i konsernets styrende prinsipper. Prinsippene stadfester også at konsernet kontinuerlig skal arbeide for å redusere sin klimapåvirkning og at miljøkrav skal stilles i alle anskaffelser der det er relevant innen 2025.

Konsernets klimafotavtrykk

Konsernets klimafotavtrykk er knyttet til avfallsforbrenning, bruk av brensler og drivstoff, utslipp av SF6-gass og utslipp i konsernets verdikjede. Hafslund Oslo Celsio benytter i hovedsak spillvarme, elkjeler og fornybare brensler som trepellets, bioolje og biodiesel til å produsere varme. En viktig kilde til spillvarme er avfallsforbrenningsanleggene på Klemetsrud og Haraldrud. De gir store punktutslipp i Oslo, men hvis avfallet hadde ligget på deponi, ville klimagassutslippet vært om lag 75 prosent høyere enn det som slippes ut i forbrenningsanleggene. Karbonfangst på Klemetsrud, se “Våre tiltak”, vil eliminere konsernets største utslipp og Hafslund Oslo Celsio vil ha negative utslipp når anlegget kommer i drift, siden avfallsanlegget også brenner biogent avfall. Det benyttes fortsatt en liten andel flytende naturgass (LNG) til produksjon av varme. Andelen LNG ligger på cirka 1,5 prosent per år og det jobbes aktivt med å planlegge utfasing.

Klimautslipp i henhold til Greenhouse Gas Protocol

Hafslund beregner og rapporterer klimautslipp i henhold til det internasjonalt anerkjente rammeverket “Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard”.

Hafslund har i forbindelse med 2022-rapporteringen gjennomført en kartlegging og utvidelse av utslipp i scope 3, i henhold til GHG-protokollens prinsipper. De rapporterte scope 3-utslippene er derfor betydelig større for 2022 enn de var i 2021. 2022 tallene inkluderer også Hafslund Celsio. Data var ikke tilgjengelig for alle utslippskategorier og forbedringsområder ble identifisert som en del av prosessen. Basert på disse funnene skal Hafslund jobbe med å øke datakvalitet og fullstendighet i rapporteringen i løpet av 2023.

De største utslippene i scope 3 kommer fra GHG-protokollens kategori en, to og 15; henholdsvis «innkjøpte varer og tjenester», «kapitalvarer» og «investeringer». Utslippene er beregnet basert på ulike aktivitetsdata, inkludert blant annet regnskapsdata fra finansielle systemer, mengdedata fra de største fornybarprosjektene og energidata benyttet i fjernvarmeanlegget.

Hafslunds viktigste klimabidrag er produksjon av fornybar energi

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Bli klimapositive innen 2030459 554 tonn CO₂eUtslippene inkluderer scope 1, 2 og 3. I scope 2 er det markedsbaserte utslippstall som er inkludert.
90 % reduksjon i scope 1 og 2 innen 2030351 663 tonn CO₂e42 prosent reduksjon i scope 1 og 2 sammenlignet med 2019. Basisår for målet er 2019. Markedsbasert scope 2 er benyttet. Hafslund Oslo Celsio har for 2022 ikke kjøpt opprinnelsesgarantier for eget strømforbruk, noe som resulterer i store utslipp i scope 2. Konsernet har mål om at alt strømforbruk skal dekkes av opprinnelsesgarantier i fremtiden.
50 % reduksjon i scope 3 innen 2030107 891 tonn CO₂eScope 3 er utvidet for 2022-tall. Basisår for målet er 2019, men utslippene i 2019 er ennå ikke rekalkulert i henhold til ny beregningsmetodikk. Prosentvis reduksjon er derfor ikke tilgjengelig for scope 3 på rapporteringstidspunktet. Mål og basisårberegning skal utvikles i 2023.
100 % elektrisk bilflåte innen 202533 % elektriske bilerUtfordringer knyttet til lange leveringstider og mangel på elektriske modeller for firehjulsdrevet varebil og pickup.

Våre tiltak for klimapositivitet

Karbonfangst på Klemetsrud

Hafslunds største klimautslipp kommer fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. I juni 2022 ble det tatt investeringsbeslutning om å bygge løsning for karbonfangst og -lagring (CCS) på Klemetsrud. Anleggsarbeidene startet i august 2022 og anlegget skal etter planen være i drift i 2026. CCS-anlegget vil fjerne om lag 400 000 tonn CO₂ per år. Rundt halvparten av utslippene som fanges vil være biogene utslipp og anlegget vil derfor samlet sett fjerne om lag 200 000 tonn CO₂ fra atmosfæren per år.

Norges første Environmental Product Declaration (EPD) for varme og kjøling

Hafslund Oslo Celsio har utarbeidet en miljøvaredeklarasjon (EPD) som synliggjør miljøprofilen til varme- og kjøleleveranser. En EPD er et internasjonalt standardisert dokument som kortfattet og objektivt oppsummerer miljøprofilen til et produkt. Fossile klimagassutslipp er beregnet til 13,1 gram CO₂-ekv/kWh varme levert.

SF6-frie effektbrytere på kraftverk

SF6-gass er en av kraftbransjens største klimautfordringer. Gassen er mer enn 22 000 ganger så potent som CO₂ og brukes i dag som isolasjonsgass og brytningsmedium i bryteranlegg. Hafslund har mål om å kun bruke SF6-frie løsninger i nye anlegg, men har fortsatt mange eksisterende SF6-anlegg med lang gjenværende levetid. Bryterne ved Torpa kraftverk i Nordre Land kommune og Dokka kraftverk i Søndre Land kommune er blant bryterne som har sluppet ut mest SF6-gass de siste ti årene. Våren 2022 besluttet ledelsen i Hafslund Eco Vannkraft at effektbryterne på disse anleggene skal byttes til SF6-frie brytere. Nye brytere vil være på plass våren 2024.

Overgang til elektrisk kjøretøypark

Konsernet har mål om å ha en 100 prosent elektrisk kjøretøypark innen 2025. Hafslund Oslo Celsio har allerede 82 prosent elektrisk bilpark, mens i Hafslund Eco Vannkraft er bilparken 35 prosent elektrisk ved utgangen av 2022. På nåværende tidspunkt kan det bli utfordrende å nå målet i 2025. Utfordringene er særlig knyttet til lange leveringstider for nye biler og mangel på elektriske modeller for utvalgte biltyper, som firehjulsdrevet varebil og pickup.

Klimakrav i anskaffelser

En stor andel av konsernets klimautslipp er utslipp i verdikjeden. Derfor er det viktig å stille klimakrav i anskaffelser. Hafslund Oslo Celsio innførte høsten 2022 retningslinjer for miljøkrav, inkludert klimakrav, i anskaffelser. Målet er at Hafslund Eco Vannkraft innfører tilsvarende retningslinjer i løpet av 2023.

Redusere klimagassutslipp i prosjekter

Store vannkraftprosjekter bidrar med en betydelig del av utslippene i verdikjeden. Vi er derfor opptatt av å finne gode klimaløsninger på dette området. I 2022 er det benyttet lavkarbonbetong i flere prosjekter, og det jobbes aktivt med å redusere mengde diesel og benytte utslippsfrie løsninger. I 2022 benyttet Hafslund Eco Vannkraft for første gang klimabudsjett som tildelingskriterium i anskaffelse av hovedentreprenør til et damrehabiliteringsprosjekt. Dette førte til et estimert utslippskutt på cirka 40 prosent for det gitte prosjektet.

Veien mot naturpositivitet

Hafslund erkjenner at tap av natur og biologisk mangfold er en like stor utfordring for verden som klimaendringene.

Som produsent av fornybar energi er Hafslund avhengig av naturressursene. Men utbygging av fornybar energi medfører inngrep i naturen. For oss handler naturpositivitet om å minimere negativ påvirkning fra vår virksomhet og å gjøre grep for å gi tilbake og kompensere for de naturinngrepene vi har gjort.

I 2035 skal Hafslund være “naturpositiv”. Det betyr at vi må legge bedre til rette for det biologiske mangfoldet rundt våre kraftverk, og sikre at nye utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter påvirker biologisk mangfold og arealbruk på en så skånsom måte som mulig. Vi jobber med å forbedre forhold i allerede påvirkede områder. I tillegg skal konsernet se etter metoder for restaurering av natur.

Målet og prinsippene over er forankret i konsernets styrende prinsipper.

Vår tilnærming

Hensyn til natur ved nye utbygginger

Hafslund arbeider for å redusere arealforbruk ved utbygging av nye prosjekter. Særlig viktig er det å unngå områder med sårbar natur, og vurderinger knyttet til naturtyper og biologisk mangfold inngår som en del av prosjektgjennomføringen. Videre stilles det krav om naturlig revegetering med gjenbruk av toppjord for å sikre at anleggsområdet tilbakeføres på en måte som ivaretar arter, naturtyper og økosystemer. Tiltak for fisk i vassdragene planlegges slik at beste tilgjengelige teknologi benyttes.

For å komme nærmere målet om naturpositivitet, skal det arbeides videre med tiltak og retningslinjer som minimerer naturpåvirkningen ved nye utbygginger.

Overvåking og kartlegging av forhold i eksisterende vassdrag

Kartlegging og overvåking av tilstanden i vassdrag er viktig for å dokumentere miljøstatus i regulerte vassdrag. Problemstillingene knyttet til det enkelte vassdrag avgjør overvåkningsfrekvens, metoder og omfang. Kartleggingen bidrar med viktig informasjon og kunnskap om påvirkningsgrad og utviklingen i regulerte vassdrag.

Bedre forhold for fisk i vassdragene; gytearealer, fiskevandring og minstevannføring

Hafslund Eco Vannkraft gjennomfører en rekke tiltak for å bedre forholdene for fisk i regulerte vassdrag. For å sikre at tiltakene fungerer etter hensikten, er det tett samarbeid med forskningsinstitusjoner, deriblant NINA og NORCE LFI, som jevnlig evaluerer tilstand og effekten av tiltakene i vassdragene.

Restaurering og etablering av gytearealer er viktig for å bedre gyteforholdene til fisk og andre organismer i vassdragene. Det benyttes i hovedsak tre kunnskapsbaserte tiltak som har vist seg å ha god effekt; utlegging av gytegrus, harving (ripping) av elvebunnen for å løsne opp i bunnsedimentene og åpning av sidebekker til hovedelven.

Gode fiskevandringsløsninger forbi kraftverksdammer er spesielt viktig for fiskebestander som må kunne passere for å oppfylle livssyklusen. Dette gjelder for eksempel der voksen fisk må vandre til gyteområder for å formere seg, og fiskeungene må vandre tilbake til næringsområder for å bli store. I Glomma- og Trysilvassdraget har vi analysert alle kraftverksdammene våre og laget en tiltaksplan for å bedre forholdene for fiskevandring. Automatisk fisketelling i trappene gir oss viktig kunnskapsgrunnlag, og relevante tiltak gjennomføres. Også i andre vassdrag med kraftverksdammer og fiskevandring er det fokus på å bedre kunnskapen og gjennomføre tiltak.

I tillegg til lovpålagt minstevannføring og miljøtilpasset vannføring, kan det i vassdrag med spesielle forhold, for eksempel en bestand av storørret slik vi har i Gudbrandsdalslågen eller laks og sjøørret i Vassbygdelvi i Aurlandsvassdraget, være behov for frivillig slipp av vann for å sikre forholdene for liv i vannet. Størrelsen på slippet og tidspunktene for slipp av vann vurderes med utgangspunkt i lokale forhold og resultater fra kartlegging av forholdet mellom habitattilgjengelighet og vannføring.

Utslipp til luft, jord og vann

Hafslund Oslo Celsios avfallsforbrenningsanlegg og varmesentraler benytter ulike brensler som gir lokal luftforurensning (NOx, støv med mer). Alle de største anleggene har strenge utslippskrav, slik at utslippene ikke skal medføre helse- eller miljøskade. Nødvendig renseutstyr er installert der det er behov. Det benyttes en rekke måle-, overvåkings- og rapporteringssystemer for å kontrollere utslippene. Tiltak iverksettes umiddelbart og større avvik meldes til Miljødirektoratet hvis grenseverdiene overskrides.

I Hafslund Eco Vannkraft kan det forekomme utslipp av olje og kjemikalier til jord og vann. Det rapporteres og følges opp gjennom selskapets hendelsesrapporteringsystem og tiltak iverksettes umiddelbart.

Våre mål og status 2022

MålResultater 2022TilfredshetKommentar
Bli naturpositive innen 2035-Ny strategisk satsning i 2022. Konsernet jobber videre med å definere målet og etablere måleparametre.
Alle anlegg skal driftes uten alvorlige miljøavvik og brudd på konsesjonsvilkår3 hendelserDet var tre brudd på konsesjonsvilkår knyttet til vannføring og magasinnivå i løpet av 2022. Alle hendelser er meldt til NVE.
Restaurere og forbedre areal i regulerte vassdrag847 m2Nytt gyteareal i Aurlandsvassdraget.
Overvåke og forbedre fiskevandringsløsninger i regulerte vassdrag10 fisketrapper med overvåking, 3 tiltak igangsattDet er i dag 10 fisketrapper med overvåking, og det ble i 2022 gjort tre praktiske tiltak ved trappene i Høyegga, Storsjødammen og Sagnfossen.

Våre tiltak for naturpositivitet

Utviding av gytearealene i Aurlandsvassdraget

I Aurland er det i mange år gjennomført tiltak for å bedre gyteforholdene for laks og sjøørret i vassdraget. I løpet av de siste 13 årene har gytearealene i elven gått fra 0,1 prosent til fem prosent, noe som tilsvarer et uregulert vassdrag. Det er i hovedsak tre tiltak som har bidratt til denne bedringen; utlegging av gytegrus, ripping av elvebunn og åpning av sidebekker til hovedelva.

Ny vannføring har gitt resultater for fisken i Hunderfossen

I Hunderfossen kraftverk har det i perioden 2016-2022 vært prøvd ut et nytt, frivillig manøvreringsreglement med økt minstevannføring, lokkeflommer og optimalisert lukebruk. Perioden med prøvereglement er utvidet til og med 2023, og nå begynner arbeidet med å søke om nytt, permanent manøvreringsreglement. I 2022 ble det satt oppvandringsrekord av Hunderørret med 1 502 fisk over 45 cm. Den nye rekorden er en nesten 50 prosent økning fra den forrige rekorden på 1 073 ørret i 2019. Statsforvalteren i Innlandet har opphevet utsettingspålegget av Hunderørret i Mjøsa og Lågen, og den siste fisken fra anlegget ble satt ut i mai 2022.

Frivillig minstevannføring i Vassbygdelvi

Hafslund Eco Vannkraft har siden 1993 sluppet frivillig minstevannføring i Vassbygdelva i Aurlandsvassdraget. Bakgrunnen var episoder med fullstendig tørrlegging av elven på 80-tallet og i 1993. Aurlandsvassdraget har en sårbar sjøørretbestand og en laksebestand som er svært liten. Et frivillig minstevannslipp ble innført for å forbedre forholdene i elven.

FoU-prosjekter

Hafslund Eco Vannkraft er med i flere FoU-prosjekter som har som målsetning å forbedre ulike sider av naturmangfoldet i vassdrag eller i tilknyttede områder. Til høyre kan du lese mer om noen av våre FoU-prosjekter.

Finrist i Vangen

I Vangen kraftstasjon i Aurland ble det lenge stilt spørsmål om hvor mye ørret og laks som vandrer ned gjennom tunellen og skades i turbinene. I starten av 2021 ble derfor finmaskede rister plassert foran inntaket til Vangen kraftstasjon for å sikre at fisk ikke svømmer ned i tunellen. Foreløpige videoanalyser fra overvåkning av ristene viser lovende resultater. Fiskene klarer fint å svømme foran risten, selv ved høye vannhastigheter, og det er ikke lengre noe problem at fisk blir dratt ned i tunellen.

LaKES prosjektet (Influence of Hydropower on Lake Ecology of Atlantic Salmon in a Changing Environment)

LaKES er et FoU-prosjekt i samarbeid med Eviny og NORCE LFI. Det skal gi bedre kunnskap om hvilken betydning innsjøer har i vassdrag med laks og sjøørret. Data fra andre prosjekter har indikert at innsjøer er et problemområde for smolt (ungfisk) når de vandrer ut fra elvene. Prosjektet benytter metoden akustisk telemetri for å følge fiskens vandring detaljert i både elv og innsjø. I Aurland er det viktig å forstå denne dynamikken, fordi det har betydning for hvordan tiltak bør innrettes for å bedre forholdene i vassdraget.

Fish Path

Fish Path er et prosjekt som kan gi nyttig informasjon til forbedring av elvekraftverk. Dette prosjektet ledes av NINA i Trondheim og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, SINTEF, ETH Zurich og vannkraftbransjen. Formålet er å finne nye løsninger som ved hjelp av turbulens og turbulensstrømmer kan lede fisken forbi kraftverksdammer i elver. De første modelltestene er gjennomført i Zurich.

Klima– og naturpositiv

Effektiv og sirkulær materialbruk og ressursutnyttelse

Verden har begrenset med ressurser, og for å redusere klimautslipp og unngå unødvendig tap av natur, er det helt nødvendig at vi lykkes med sirkulære løsninger og effektiv ressursutnyttelse.

Vår tilnærming

Hafslunds energiproduksjon er fornybar og i all hovedsak sirkulær. Elektrisk kraft produseres ved hjelp av de fornybare ressursene vann, vind og sol, som inngår i jordens naturlige kretsløp. Spillvarme fra avfallsforbrenning, datasenter og kloakk går til oppvarming av hus og næringsbygg. Metaller fra bunnasken etter forbrenningen videreforedles til nye råvarer.

Selv om kjernevirksomheten til konsernet er fornybar og sirkulær, er det fremdeles forbedringspotensial. Hafslund Oslo Celsio benytter en liten andel ikke-fornybare brensler, og konsernet er en stor innkjøper av varer og materiell som krever naturressurser og resulterer i avfall. Fremover vil Hafslund derfor legge vekt på sirkularitet i innkjøp, og gjennomgå rutiner for sortering og minimering av avfall. Hafslund Oslo Celsio arbeider med å kutte bruken av ikke-fornybare brensler.

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Øke sorteringsgraden89 %Konsernet skal i 2023 sette kvantitative mål for sirkularitet.
Øke andel sirkulære løsninger i innkjøpte varer og materialer-Konsernet skal i 2023 sette kvantitative mål for sirkularitet.

Våre tiltak

Bruk av spillvarme i varmevirksomheten

I Hafslund Oslo Celsio benyttes spillvarme fra kloakk og datasenter. Selskapet har fått sitt første datasenter-partnerskap med STACKs OSLO1 datasenter på Ulven og om lag 3,5 MW overskuddsvarme overføres til varmenettet årlig, tilsvarende oppvarming og varmt vann i springen til 5 000 Oslo-boliger. Hafslund Oslo Celsio har også et anlegg som henter varme fra Oslos kloakk på Skøyen.

Rapportering av avfall

Hafslund Eco Vannkraft har avtaler med 15 avfallsselskaper rundt om på hele Østlandet. I avfallsbransjen er det ennå ingen omforent måte å rapportere avfall på. Rapporteringen er manuell og tidkrevende. Høsten 2022 startet Hafslund Eco Vannkraft et prosjekt for å etablere og forbedre rapportering av avfall. Prosjektet fortsetter i 2023 og formålet er å effektivisere prosessen og påvirke avfallsselskapene til å tilpasse deres rapportering til kundenes behov. Hafslund Oslo Celsio rapporterer allerede avfall og sorteringsgrad.

Tilpasning til klimaendringer

Et av FNs seks klimamål er tilpasning til klimaendringene, som merkes allerede gjennom endret klima og økt hyppighet av ekstremvær. 

I en verden i endring er det viktig å ha en strategi som er tilpasset de endringene som kommer og jevnlig vurdere risiko og gjennomføre tilpassede tiltak. I både 2021 og 2022 ble det gjennomført klimarisikoanalyser for konsernet. I tillegg har det i mange år vært jobbet med ekstremvær-relatert beredskapsarbeid uten at dette spesifikt er omtalt som fysisk klimarisiko.

Analysen fra 2022 tar blant annet utgangspunkt i ny informasjon om status på klima fra FNs klimapanel (IPCC). Den gjennomførte klimarisikoanalysen bygger på noen av prinsippene i TCFD-rammeverket (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), og både fysisk klimarisiko og overgangsrisiko er gjennomgått for hele den kartlagte verdikjeden. En oppsummering av arbeidet vises i tabellen under. 2022-analysen ble gjennomført uten Hafslund Oslo Celsio, men selskapet inkluderes i konsernets videre arbeid med klimarisiko.

Visste du at...

FNs klimapanel (IPCC) gav i 2022 ut de to siste delrapportene av sjette hovedrapport, som danner det viktigste faglige grunnlaget om status på klimaendringene.

Beskjeden var nedslående og viste at klimaendringer fører allerede til ødeleggelser på mennesker og natur og utgjør en trussel mot livsgrunnlaget vårt og planetens tilstand. IPCC vurderer at virkningene av klimaendringene på natur er større og mer omfattende enn tidligere antatt.

For å lykkes må verden må lykkes med tre ting samtidig:

 1. Begrense oppvarmingen gjennom raske kutt i utslipp økt opptak av klimagasser.
 2. Tilpasse samfunn og natur til de nye endringene vi blir rammet av.
 3. Sørge for en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Klimarisiko i Hafslund

FYSISK KLIMARISIKOOVERGANGSRISIKO
• Ekstremvær fører til havari eller redusert tilgang til anlegg • Store prisutslag, som følge av ekstreme værsituasjoner og rask omstilling, fører til politisk markedsstyring og reduserte inntekter
• Skade på personell eller tredjepart som følge av ekstremvær eller endrede nedbørsmønstre • Økte krav fra myndigheter til prosjektgjennomføring grunnet økte miljøhensyn
• Krafthandels- og prosjektmodeller basert på statistikk fremskriver ikke i stor nok grad klimaendringene • Nye krav fra myndigheter til dimensjonering av anlegg, og til kjøring av anlegg
• Manglende leveranser på grunn av brudd i forsyningslinjer etter ekstremværhendelser • Økte flaskehalser som følge av økt forbruk i Sør-Norge
• Økte kapasitetsutfordringer i nettet som følge av ekstremvær• Ny teknologi og nye markeder gir økt konkurranse
TiltakTiltak
• Vurdere robustheten og sårbarheten til anlegg med tanke på mer vind og ekstremsituasjon • Aktivt drive rammevilkårs- og politisk arbeide
• Tydelig merking av anlegg. Jevnlig kontroll av utsatte områder • Fokus på klima- og naturpåvirkning i prosjekter
• Klimajustert statistikk• Klimapåslag i prosjektering av prosjekter
• Kontinuerlig forbedre modeller og analyser• Strategi med satsning på vekst i fornybar, grønne løsninger, klima og natur, og å være en balanseaktør
• Vurdere strategi for reservedeler og bruk av like komponenter
• Aktivt drive rammevilkårs- og politisk arbeide
RisikoRisiko
MediumMedium

Produksjon av ren energi og fremtidige investeringer

Energiproduksjon gjennom vannkraft har vært en del av konsernets kjernevirksomhet siden 1898. Siden den gang har vi fått flere energikilder i porteføljen. Oppkjøpet av Hafslund Oslo Celsio har ledet til at varmeenergi er konsernets nest største forretningsområde og havvind og sol vil gi ytterligere bidrag til Hafslunds produksjon av fornybar energi.

Hvordan konsernet arbeider med produksjon og investeringer i ny energi beskrives i omtalen av konsernets forretningsområder:

 • Hafslund Eco Vannkraft er Norges nest største vannkraftprodusent. Hafslund Eco Vannkraft er det selskapet som har bygget ut mest ny vannkraft de siste fem årene og driver kontinuerlig med videreutvikling og oppgradering av eksisterende anlegg.
 • Hafslund Oslo Celsio er Norges største leverandør av varme og selskapet har store vekstplaner for videre utbygging av varmenettet. Hafslund Oslo Celsio tar også sikte på å utvikle områdekjøling i Oslo som har et enormt potensial knyttet til energieffektivitet og bedret arealutnyttelse.
 • Hafslund Vekst driver konsernets satsinger innen havvind og sol, og ivaretar konsernets største eierskap. I 2022 inngikk selskapet partnerskap for utvikling av både storskala sol og sol på tak, og havvind-samarbeidet Blåvinge utarbeider konsesjonssøknader for utvikling av havvind i Nordsjøen. I tillegg investerte Hafslund Vekst i innsjøvind i på Väneren i Sverige.
Sterk vekst i fornybar energi

Pådriver for fornybar energi gjennom god interessentdialog

Hafslund samarbeider med mange forskjellige interessenter, både nasjonale og lokale. Det er viktig for alle deler av vår virksomhet å opprettholde gode relasjoner med våre interessenter for å håndtere påvirkning, forstå behov og ivareta Hafslunds virksomhet på best mulig måte. Strategisk interessentarbeid er viktig for å støtte opp om konsernets visjon og ambisjoner for verdiskapning, forvaltning, utvikling og bærekraft. Under er en oversikt over Hafslunds viktigste interessenter og hvordan vi jobber mot og med dem.

Myndigheter og politikere

Myndigheter og politikere setter rammebetingelsene for vår virksomhet. Hafslund møter denne interessentgruppen med kunnskap og informasjon og har et ønske om å gi innsikt i hvilke konsekvenser ulike rammebetingelser får for forvaltningen av og investeringer i fornybar energi.

Eiere, kapitalmarked og investorer

Hafslund har god samhandling med konsernets eneste eier, Oslo kommune, og samarbeider med kommunen om temaer som bærekraft og byutvikling. Flere av Hafslund-selskapene har andre eiere i tillegg til morselskapet Hafslund AS og eierdialogen føres i hovedsak av selskapsstyrene.

Nåværende og fremtidige ansatte

Medarbeiderne er Hafslunds viktigste ressurs for at konsernet skal lykkes med sin visjon og sine målsetninger. Hafslund jobber kontinuerlig for å ha en synlig og støttende ledelse som opprettholder god dialog på tvers av hele konsernet.
Vi jobber for en kultur som bygger på konsernets verdier og for å opprettholde et åpent og inkluderende arbeidsmiljø.

Grunneiere og lokalsamfunn

God dialog med grunneiere og lokalsamfunn er sentralt for Hafslund med store anlegg og infrastruktur som krever betydelig arealbruk. Hafslund har tett dialog med denne interessentgruppen – særlig ved utbygginger og oppgradering.

Interesseorganisasjoner

Hafslund har dialog med ulike interesseorganisasjoner; fiskeinteresser, natur- og miljøorganisasjoner, velforeninger, grunneierlag, turistforeninger osv. Hafslund søker samarbeid og dialog for å utveksle informasjon om fordeler og ulemper om virksomheten og for å tilrettelegge for læring på tvers.

Kunder og forbrukere

For sluttbrukerne og næringskunder skal Hafslund sikre pålitelig leveranse av energi og andre produkter/tjenester. Hafslund søker å forstå kundebehov og å levere til forventningene.

Hafslunds partnere

Hafslund har flere partnerskap og er tilhenger av å søke partnerskap der komplementær kompetanse og samarbeid kan gi sterkere verdiskaping.

Leverandører

Med leverandører har vi dialog spesielt knyttet til HMS, bærekraft og leveranser/leveringssikkerhet, og vi søker beste praksis i samarbeid.

Et bærekraftig Hafslund 4

Forsyningssikkerhet

Forsyningssikkerhet handler om å balansere kraftnettet med den kraften som etterspørres, og sikre at vi til enhver tid har nok kraft. 2022 har vært et år der Hafslund har fått kjenne på hva det betyr å være en aktør som skal garantere for forsyningssikkerhet i samfunnet. For andre år på rad opplevde vi et tørrår og hensynet til å sikre god nok magasinfylling for vinteren 2023 ble viktig. Fra slutten av september til midten av november vurderte Statnett kraftsituasjonen som stram for NO2 (Sørlandet) og NO5 (Vestlandet). Siste kvartal ble imidlertid preget av mer nedbør og Statnett endret vurderingen fra stram til normal kraftsituasjon i midten av november.

Som Norges nest størst kraftprodusent, med betydelig magasinkapasitet, preget dette vannkraftvirksomheten gjennom hele 2022. Kraftsituasjonen, den hydrologiske balansen og magasinfylling ble som alltid nøye overvåket, og Hafslunds handels- og produksjonsmiljø tilpasset ageringen løpende ettersom forholdene endret seg.

Den krevende kraftsituasjonen i 2021 og 2022 har synliggjort verdien av vannmagasinene og hvordan de kan betraktes som et enormt batteri for det norske kraftsystemet. Denne regulerbarheten vil i økende grad etterspørres når nye fornybare energikilder som ikke kan reguleres vokser frem. Hafslund har klare mål for utvidelser av magasinkapasitet i vannkraftverkene, og konsernet utforsker hvordan fleksibilitet og regulerbarhet kan sikres i fremtidens energisystem.

Elektrifisering, energieffektivisering og enkle grønne løsninger

Elektrifisering, energieffektivisering og enkle grønne løsninger er sentrale drivere for å skape det fornybare Norge og fremtidens bærekraftige samfunn. Dette er tett koblet til verdikjeden til Hafslunds kjernevirksomhet innen energiproduksjon. Hafslund Vekst er den store motoren i å finne nye løsninger og forretningskonsepter innen elektrifisering og energieffektivisering.

Elektrifisering

En av de store startup-suksessene fra Hafslund er ladeanleggsselskapet Elaway, som er med på å tilrettelegge for elektrifisering av den norske, og etter hvert også den europeiske, bilparken ved å levere ladeløsninger til borettslag, sameier og næringsbygg. Selskapet bygger, drifter og leier ut ladeanlegg. Elaway er i dag eid sammen med Eviny og har kontorer i Bergen, Stockholm, München og Oslo.

Hafslund Rådgivning tilbyr konsulentoppdrag knyttet til blant annet elektrifisering. Rådgivningssatsingen ble etablert i 2019 for å tilgjengeliggjøre Hafslunds kompetanse innen elektrifisering og energi. Rådgivningstjenesten har siden oppstarten blitt et av Norges fremste kompetansemiljøer på området.

Energieffektivisering

Høsten 2022 investerte Hafslund Vekst i selskapet Volte, som vil bidra til energieffektivisering ved å hjelpe bedrifter med å redusere sitt strømforbruk. Volte er eid sammen med Eviny og er et strømselskap for bedrifter, med oversiktlige og transparente avtaler. Volte er også et energiteknologiselskap som utnytter mulighetene som ligger i energidata for å bygge analyser, produkter og tjenester som hjelper bedrifter å spare strøm.

Venturemiljøet i Hafslund Vekst har også en investering i en start up som baserer seg på energieffektivisering med investeringen i selskapet Smartwatt. De tilbyr AI-baserte styringssystemer for optimalisert energiforbruk i bygg.

Enkle grønne løsninger

Hafslund ønsker å gjøre energi og grønne løsninger enkelt for både privatpersoner og bedrifter. Hafslund Vekst og Hafslund Oslo Celsio jobber mot sluttbrukere, og driver med forretningsutvikling som skal lede frem til enkle og grønne løsninger. Hafslund Rådgivning innhenter kunnskap om hvor utfordringene ligger og forretningskonseptene som vi skalerer, og selskapene vi investerer i, skal reflektere ambisjonen om å gjøre energi og bærekraftig livsstil enklere og smartere. Vi er nysgjerrig på løsningene og tror at teknologi i sluttbrukerleddet er en viktig del av en grønn omstilling.

Sikkerhet for våre ansatte

Våre ansatte skal være trygge på jobb. Det betyr at helse, miljø og sikkerhet (HMS) må ivaretas i alle våre aktiviteter.

Vår tilnærming

All virksomhet i Hafslund skal utføres uten skader på menneskers liv, helse og velvære. Konsernets styrende prinsipper for HMS legger grunnlaget for HMS-arbeidet. Prinsippene stadfester blant annet at HMS er grunnleggende i planlegging, gjennomføring og evaluering av all aktivitet, at alle skal arbeide for kontinuerlig forbedring av sikkerheten og melde fra om avvik. Det stilles samme krav til HMS hos leverandører som i egen drift.

De siste årene er arbeidet med forebyggende HMS-tiltak intensivert, og det følges opp med dokumentasjon for å sikre fremgang. Fremover vil dette arbeidet fortsette, samtidig som det skal jobbes aktivt for at ledere på alle nivå i organisasjonen skal lede an i sikkerhetsarbeidet, både på strategisk og operativt nivå.

Arbeidet i konsernets prosjekter, drift og vedlikehold medfører risiko for skader og uønskede hendelser for både egne ansatte og innleid personell. For Hafslund Eco Vannkraft er de største fysiske risikoene vurdert til å inkludere arbeidsoperasjoner på fjellet under vekslende værforhold, med strømførende systemer, arbeid i høyden, tunge løft, tungt utstyr og under transport. For Hafslund Oslo Celsio er den største fysiske risikoen knyttet til arbeidstakernes eksponering for svært varmt vann under høyt trykk.

Gode hoder er nøkkelen 1

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Ingen skader på liv, helse og velvære på egne eller leverandørers medarbeidereH1: 1,2 H2: 2,9 F: 3,5

Våre tiltak

Bevisstgjøring

I Hafslund har hver enkelt medarbeider et eget ansvar for alltid å prioritere sikkerhet først og planlegge alle arbeidsaktiviteter deretter. Ledere på alle nivå i organisasjonen forventes å opptre som gode rollemodeller for en utviklende sikkerhetskultur. Det legges vekt på HMS-ansvar i stillingsbeskrivelser og det skal følges systematisk i medarbeidersamtaler. HMS-dager med sikkerhetskurs avholdes i alle kraftverksområder, og i 2022 ble det lagt vekt på risikovurdering og sikker jobb analyse (SJA) i planleggingsfasen av arbeidsprosesser.

Åpenhet om uønskede hendelser

Vi har de siste årene hatt større oppmerksomhet og åpenhet rundt alle uønskede hendelser, tilløp til farlige situasjoner og positive observasjoner. En analytisk tilnærming til uønskede hendelser og tilløp til skader bidrar til læring og økt risikoforståelse. Vi ønsker å få synliggjort såkalte «stille avvik» som forekommer i driften. Åpenhet er verdifullt og bidrar til læring og ytterligere forbedring.

Dialog med leverandører

Konsernet har de siste årene arbeidet med å stille strengere krav til HMS-styringssystemer og sikker praksis ved innkjøp, i dialog med våre leverandører. Det har gitt gode resultater. I 2022 er det arbeidet frem tydeligere rammekrav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet i anskaffelser av varer og tjenester fra leverandører. I Hafslund Oslo Celsio må alle ansatte og leverandører gjennomføre HMS-kurs. Kurset gir en god introduksjon til risikoforhold i virksomheten og angir hvordan de skal håndteres. Kurset er på fire språk.

Internkontroll og kursing

Hafslund gjennomfører systematiske internkontroller av HMS-arbeidet. Ledere gjennomfører kurset “HMS-arbeid for ledere”, og det tilbys regelmessige førstehjelpskurs for alle medarbeidere. I 2022 opprettet vi et tilbud om kurs i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter i regi av Røde Kors for alle som har sin arbeidshverdag på kontor.

Attraktiv og utviklende arbeidsplass

I et skiftende arbeidsmarked, med lav arbeidsledighet og kamp om de gode hodene, må vi sikre at Hafslund er en attraktiv og utviklende arbeidsplass for å rekruttere og holde på våre ansatte. I 2022 begynte vi å jobbe mer innsiktsbasert for å forstå og lære hva medarbeidere verdsetter, slik at vi aktivt kan forme Hafslund som en bedre arbeidsplass. Konsernet er en stor arbeidsgiver som tilbyr ulike utviklingsprogram for ansatte på alle nivåer i organisasjonen. Arbeidet med strategisk kompetanseutvikling, felles utviklingsprosesser og styrking av kritisk kompetanse innenfor ulike fag- og spesialistområder har stått i fokus det siste året.

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Høy medarbeidertilfredshet (over indeks)8,3Indeks er 7,6 og 8,3 er derfor en god score.
Sykefravær < 3,5 %3,8 %3,8 % er lavt sykefravær sammenlignet med landsgjennomsnitt.
Kontinuerlig lederutvikling for ledere på alle nivåerJaLederutvikling for ledere på alle nivåer ble gjennomført i 2022.

Våre tiltak

Summer internship

Hafslund gjennomførte nok et suksessfullt Summer Internship-program i 2022, og mange av studentene har fått tilbud om fast stilling. Hafslund Oslo Celsio har hatt sitt eget summer internship-program med om lag 20 studenter fra ulike studieretninger. Studentene har arbeidet med både drift- og utviklingsprosjekter, og tilbakemeldingene fra både studentene og deres ledere er gode.

Lærlingeordning

Hafslund er stolt av å være en godkjent lærebedrift. Det er viktig for oss å kunne tilby gode lærlingeplasser til ungdom. 2022 ble ikke et unntak. Å bidra i utdanningen til fagarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne rekruttere dyktige fagarbeidere også i fremtiden.

I Hafslund har vi som mål å til enhver tid ha lærlinger under utdannelse. Det betyr at vi kontinuerlig bidrar til å utdanne dyktige fagarbeidere for fremtiden. I Hafslund tilbyr vi læreplass innen følgende fagbrev:

Energioperatør
Energimontør
Industrimekaniker
Automasjon
Kjemiprosess

Kompetanseutvikling

Den viktigste ressursen vi har er våre medarbeidere. Vi er interessert i våre medarbeidere som mennesker og ønsker å tilrettelegge for personlig utvikling og lederutvikling på lik linje med faglig fordypning.

I arbeidet med systematisk kompetanseutvikling tar vi utgangspunkt i hvilke områder og tiltak som er gjeldende på tvers i konsernet, og hva som er spesifikk kompetanse for den enkelte og definerte målgrupper. I 2022 startet vi et arbeid med å avklare roller og ansvar for ulike kompetanseområder, og det er satt tydelige mål for å styrke konsernets satsing på kompetanse.

GNIST er konsernets talentutviklingsprogram. I fjor ble GNIST for første gang gjennomført sammen med Eidsiva, med deltakere fra begge konsern. Programmet får gode tilbakemeldinger.

Lederutvikling

Kontinuerlig utvikling av ledere er et av de viktigste områdene for å lykkes med å beholde og utvikle dyktige medarbeidere. Vi er stolte av lederne våre i Hafslund, og vi har jobbet systematisk med lederutvikling på alle nivåer i 2022 gjennom programmet “Handlekraft”. Det overordnede målet er å øke den individuelle og kollektive gjennomføringsevnen og bidra til å realisere våre strategier og ambisjoner. I fjor kunne vi gjennomføre flere fysiske samlinger og treningsarenaer enn de to foregående årene med pandemi. Vi ser en økt glede og entusiasme over å kunne møtes fysisk og jobbe sammen for å utvikle godt lederskap på tvers i konsernet.

Fleksibel arbeidsform og best sammen

Pandemien endret våre arbeidsmønstre og ga oss ny innsikt. Hafslund tilrettelegger for en stor grad av fleksibilitet i arbeidshverdagen. Samtidig mener vi at vi er best når vi er sammen. Når vi møtes fysisk bygger vi kultur, tilhørighet og et godt arbeidsmiljø. Da deler vi erfaringer og etablerer rom for læring.

Hafslund ønsker å ha et arbeidsmiljø basert på åpenhet, lojalitet og tillit. I 2022 ble det gjennomført en utvidet pilot med hyppige temperaturmålinger for å få innsikt i hvordan våre ansatte oppfatter blant annet arbeidsoppgaver, arbeidssituasjonen, samarbeid og ledelse. Piloten fikk god respons blant ledere og medarbeidere, og temperaturmålingene skal implementeres for hele konsernet i 2023.

Rom for ulikheter og like muligheter til alle

En av våre kjerneverdier er åpenhet. Det betyr at vi setter pris på ulikhet og mangfold. Vi ønsker endringer velkommen og vi spiller hverandre gode gjennom å dele erfaringer og kunnskap. Vi har tro på at mangfold og inkludering lønner seg, både for økt innovasjon og bedre verdiskaping.

Behovet for å bli sett, møtt som likeverdige og å kunne være den man er, er likt for alle, uavhengig av legning, etnisitet, kjønn eller alder. Mangfold er både det du ser og det du ikke ser. Det langsiktige arbeidet vi har startet med mangfold handler om å øke kompetansen vår og skru på nysgjerrigheten. Vi ønsker å bruke innsikt om vår organisasjonskultur, ledelse, mønstre og språk, slik at vi kan ta aktive grep og jobbe systematisk med mangfold i årene som kommer. Vi har tro på at dette styrker vårt arbeidsmiljø, endringskraft og verdiskapning. Vi ønsker å utvikle en organisasjonskultur som ser ulikheter som en styrke, der alle kan være seg selv. Representasjon av mangfold leder ikke automatisk til en mer inkluderende arbeidsplass. Det er viktig å utfordre praksis der vi kun teller mangfold og finne tiltak som kobler mangfold til verdi.

Vår tilnærming

I et stort konsern som Hafslund vil det alltid være en risiko for tilfeller av trakassering, diskriminering og annen uverdig oppførsel. Konsernets styrende prinsipper fastsetter at vi skal dyrke ulikheter og gi like muligheter til alle. Det skal arbeides for å øke ledernes mangfoldskompetanse, og alle ansatte skal oppleve likeverdig behandling med tanke på lønn, oppgaver og ansvar, uavhengig av lokasjon, kjønn, legning, funksjonsnivå og etnisitet. I tillegg legger konsernets etiske retningslinjer føringer for hvordan hver enkelt medarbeider skal oppføre seg på jobb. Ansatte skal opptre med respekt for hverandre.  Ingen former for trakassering, diskriminering eller annen adferd som oppfattes som truende eller nedverdigende aksepteres.

Gode hoder er nøkkelen

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Øke mangfoldskompetansen i konsernet-KPI skal etableres i 2023
Øke kvinneandelen til >25 % innen 202522 %Kvinneandelen i konsernet ekskludert Hafslund Oslo Celsio har økt fra 22 % i 2021 til 25 % i 2022. Hafslund Oslo Celsio har noe lavere kvinneandel som trekker totalen ned til 22 %.
Ingen kjente tilfeller av trakassering eller diskriminering0

Våre tiltak

Samarbeid med Seema

I første kvartal 2022 startet Hafslund et samarbeid med Seema, som er et rådgivningsmiljø for mangfoldsledelse. Seema holdt foredrag for alle ansatte våren 2022 og fem ledere var på kurs for å bli sertifiserte mangfoldsledere. 

Andre tiltak for å styrke mangfoldet

Vi tror det er viktig å jobbe gjennom mange kanaler for å styrke mangfoldet, og både kulturelle og formelle grep er nødvendig. Andre tiltak som skal styrke mangfoldet vårt er:

 • Utarbeide en mangfoldspolicy og legge langsiktige planer for aktiviteter og tiltak
 • Tiltrekke større grad av mangfold i søkermassen gjennom målrettet profilering og nytenkning i rollebeskrivelser og stillingsannonser
 • Legge vekt på mangfolds- og kjønnsbalanse i blant annet GNIST og Summer internship
 • Worklife balance og livsfasepolitikk
 • Utvikle dyktige og relasjonelle ledere som bidrar til et tillitsbasert og utviklingsorientert arbeidsmiljø med høy grad av psykologisk trygghet

Øvrige bærekraftprioriteringer

De fleste av temaene som er vesentlige for Hafslund innen bærekraft har en tett kobling til de strategiske satsingsområdene som presentert. Imidlertid er det flere vesentlige bærekraftstemaer som ikke er direkte koblet til én strategisk satsing.

Samfunnsbidrag og lokal verdiskaping

Hafslunds virksomhet skaper store verdier for samfunnet, blant annet i form av skatteinntekter til den norske stat og overskudd som går til storsamfunnet, siden konsernet er 100 prosent eid av Oslo kommune. Kjernevirksomheten forsyner samfunnet med fornybar energi og opprettholder forsyningssikkerheten i Norge. Hafslund er en stor arbeidsgiver og står for mange arbeidsplasser over hele Sør-Norge.

Vår tilnærming og våre tiltak

Overskudd i sin helhet tilbake til samfunnet

Som kraftprodusent utnytter vi landets naturressurser og er derfor underlagt særlig beskatning gjennom grunnrenteskatt. Det gir betydelige skatteinntekter til samfunnet hvert år. Oslo kommune er eneste eier av Hafslund-konsernet og utbyttet som utbetales fra Hafslund til kommunen går til å dekke velferdstjenester for hovedstadens innbyggere. Den kapitalen som beholdes i Hafslund brukes til å utvikle ny fornybar kraft og andre investeringer som er i tråd med konsernets strategi.

Verdiskaping i lokalsamfunn

Hafslund har tett relasjon til lokalsamfunnene vi opererer i og vertskommunene for våre kraftanlegg. Konsernet søker tett dialog med lokalsamfunnene, og etterstreber å benytte lokale tjenesteleverandører og partnere i alle sammenhenger der det er mulig. Kort vei mellom leverandør og anlegg innebærer besparelser for miljøet og lokal infrastruktur, samtidig som det trygger lokale arbeidsplasser.

Sponsorvirksomhet

Hafslunds sponsorvirksomhet drives i tråd med konsernets verdier og strategiske mål. Konsernet gir sponsorstøtte til foreninger innen sport, friluftsliv og kultur for barn og unge, og spesielt i nærområdene til våre lokasjoner, kraftverk og anlegg. Konsernet gir også støtte til aktører og aktiviteter som har klima og miljø i fokus, og har blant annet samarbeidsavtaler med Zero og Bellona.

Noen større sponsoravtaler som ble inngått i 2022 var:

 • Hafslund ble hovedsamarbeidspartner for Skiforeningen i Oslo. Hafslund og Skiforeningen planlegger samarbeid om alt fra elsykkelladere til elektriske løypemaskiner
 • Hafslund Oslo Celsio inngikk sponsoravtale med Klemetsrud idrettslag og Mortensrud skole om å etablere Celsio-akademiet, som er et gratis idrettsakademi for barn i 5.-7. klasse på skolene Mortensrud, Klemetsrud og Stenbråten.

Hafslund Hovedgård

Hafslund eier og forvalter Hafslund Hovedgård i Sarpsborg. Siden 1400-tallet har herregården hatt internasjonalt format og benyttes i dag til kurs, konferanser og andre større bedriftsarrangementer. Den brukes mye av Hafslund-konsernet selv, men er også tilgjengelig på det kommersielle kurs- og konferansemarkedet. I januar 2022 ble Hafslund Hovedgård medlem av De Historiske, og er en del av deres kurs- og konferansesatsning. Selve hovedhuset er åpent for omvisninger hver søndag i juli, mens parken er åpen for publikum hele året.

Med Oslo kommune som eneste eier av Hafslund-konsernet, går utbyttet som utbetales fra Hafslund til kommunen til å dekke velferdstjenester for hovedstadens innbyggere.

Et bærekraftig Hafslund

Status 2022

MålResultat 2022Kommentar
Lokale skatter og avgifter2 079 millioner kronerBetalt naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift, samt fordelen av konsesjonskraft til vertskommuner/berørte kommuner.
Skatter og avgifter til staten4 960 millioner kronerBetalt grunnrenteskatt, alminnelig inntektsskatt, konsesjonsavgift, NOx-avgift, forbrenningsavgift og arbeidsgiveravgift til staten.
Utbytte til eier1 750 millioner kronerBetalt utbytte til Oslo kommune.

Verdiskaping for 2022 basert på resultatførte størrelser

Diagrammet på neste side fordeler de resultatførte størrelsene, istedenfor de betalte størrelsene som er gått gjennom over. Her er Hafslund-konsernets resultater beregnet ved å ta årets resultatførte inntekter (driftsinntekter, andel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, realisert og urealisert gevinst tap på valuta og renteinntekter), og trekker fra energikjøp og overføringskostnader, samt verdiendringer av erstatninger. Fordeling til eiere inkluderer besluttet innfrielse av ansvarlig lån til andre enn egne datterselskap, i tillegg til utbytter.

Total verdiskaping tilsvarer 22 milliarder kroner.

Sikkerhet for tredjepart

Sikkerheten til de som ferdes på og rundt våre kraftverk og anlegg tar vi alvorlig, og vår klare målsetting er ingen skader eller ulykker på tredjepart som følge av konsernets aktiviteter.

Vår tilnærming og våre tiltak

Konsernet jobber kontinuerlig for å sikre at vassdragsanleggene er trygge for allmennheten og redusere risikoen for ulykker og uhell nær vassdragene. Det gjennomføres jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyser av sikkerhet for allmenheten.

Vi gir særlig oppmerksomhet til sikringstiltak i og rundt vannkraftanleggene. De mest vanlige sikringstiltakene er faste gjerder, bommer og skilt. Hvert år settes det opp midlertidige gjerder og varslingsskilt i områder med svekket is. I tillegg gis det informasjon på Internett, og det annonseres i lokalaviser og informeres i andre kanaler at isen kan være usikker på regulerte vann.

Hafslund er byggherre med stor aktivitet innen ombygging og rehabilitering av dammer og kraftverk og bygging av nye anlegg. I alle prosjekter gjøres det en stor innsats for å ivareta allmenhetens sikkerhet gjennom skilting, sperringer og rutiner for at arbeidet holdes innenfor definerte områder. Det gjennomføres også sikker jobbanalyse (SJA) ved alle jobber, som inkluderer risikovurdering for tredjepart.

Vannkraftanlegg bidrar også i seg selv til sikring av omgivelsene. Magasinene bidrar til å redusere faren for flom i vassdragene og medfølgende skader. Hafslund bruker magasinene aktivt til flomdemping ved å redusere og jevne ut flommer i perioder med mye nedbør og tilsig. Det er tett og jevnlig dialog med NVE, reguleringsforeninger, offentlige myndigheter og berørte parter ved flomtapping og flomsituasjoner.

Vårt mål er ingen skader eller ulykker på tredjepart som følge av konsernets aktiviteter.

Våre mål og status 2022

MålResultatTilfredshetKommentar
Ingen skader eller ulykker på tredjepart som følge av konsernets aktiviteter0Ingen skader på tredjepart i 2022

Ansvarlig innkjøpspraksis

Hafslund ønsker å bidra til ivaretakelse av menneskerettigheter og arbeidstakers forhold i verdikjeden, og etterstreber å ha gode rutiner for kravstilling og oppfølging av leverandører med tanke på menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter. Hafslund er opptatt av å holde en høy etisk standard i all forretningsdrift.

Vår tilnærming og våre tiltak

Oslomodellen

Konsernet har implementert Oslomodellen, som er en fellesbetegnelse på en rekke seriøsitetsbestemmelser som tas inn i kontraktsvilkår for kjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg. Hafslund stiller tydelige krav til sine leverandører innenfor alle vare- og tjenesteområder. Alle leverandører og deres underleverandører skal utøve sin virksomhet i tråd med nasjonale og internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og helse, miljø og sikkerhet.

Kravstilling

Konsernets virksomheter gjennomfører anskaffelser i tråd med god forretningsskikk. Det er etablert egne etiske retningslinjer for leverandører basert på internasjonale ILO- og FN-konvensjoner. Valg av leverandører og partnere er viktig i arbeidet for en bærekraftig virksomhet og bransje, og Hafslund ønsker å ta et større ansvar for miljø- og samfunnspåvirkningene i den verdikjeden som konsernet er en del av.

Hafslund stiller seriøsitetskrav for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Kravene skal sikre anstendige arbeidsbetingelser for ansatte og innleide, begrense antall ledd i leverandørkjeden og sørge for tilvekst av lærlinger og fagutdannede.

Åpenhetsloven

Et sentralt prosjekt i 2022 var å styrke vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i tråd med den nye åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Les mer.

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Ingen kjente brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakers rettigheter i verdikjeden0Hafslund har per i dag ikke et system for å fange opp alvorlige brudd, men det arbeides med å få dette på plass.
Gjennomføre leverandørrevisjoner som inkluderer bærekraftsforhold0Ingen leverandørrevisjoner på bærekraft gjennomført i 2022. Dette arbeidet skal systematiseres og fokuset økes fra 2023.

Sikre IT-tjenester og -systemer

Hafslund er underlagt lov- og regelverk som setter høye krav til beskyttelse av informasjon, tjenester og systemer og produksjonsanlegg. Digital og fysisk sikkerhet er en forutsetning for å sikre tillit til at Hafslund har en kontinuerlig kraftforsyning til samfunnet og å bevare tillit til eiere, partnere, kunder og egne ansatte.

Vår tilnærming og våre tiltak

Det overordnede målet er å opprettholde en sikker og stabil kraftforsyning og leveranse av IT-tjenester og -systemer til konsernet og aktuelle datterselskaper, uten tap av data eller tilgjengelighet utover akseptabel nedetid. En kontinuerlig modernisering og teknologisk utvikling er avgjørende for å kunne besvare et stadig mer avansert og skjerpet digitalt trusselbilde. I 2021 moderniserte og konsoliderte Hafslund en stor del av IT-porteføljen og IT-sikkerhetsløsningene. Nye og mer moderne løsninger ble etablert og videreutviklet. I 2022 er dette arbeidet videreutviklet.

Informasjonssikkerhet og personvern 

Hafslund jobber kontinuerlig med forbedring av informasjonssikkerhet for å redusere risikoen for uønskede hendelser, sabotasje, skade og hærverk. Alle skal være trygge på at Hafslund ivaretar pålagte plikter i lov- og regelverk, og at konsernet har etablerte tiltak som sikrer beskyttelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til informasjon, tjenester, systemer og anlegg. Hafslund tar informasjonssikkerhet og personvern på alvor, og har i 2022 iverksatt flere prosjekter, forbedringstiltak og aktiviteter for å imøtekomme et mer skjerpet risiko- og trusselbilde.

Arbeid med informasjonssikkerhet i Hafslund 

Informasjon representerer svært viktige verdier for Hafslund. Vi sikrer disse verdiene med strukturerte prosesser og tiltak etter ISO/IEC 27001 og et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS). Det er et viktig verktøy for både ledelse og operativt arbeid innen informasjonssikkerhet. Styringssystemet skal sørge for at Hafslund følger gjeldende lov- og regelverk, og sikre et aktivt og forebyggende arbeid med informasjonssikkerhet.

Personvern

Personvern i Hafslund er viktig for å beskytte og behandle informasjon om ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Risikoen for brudd på personvern er knyttet til mulige mangler og avvik i overholdelsen av pålagte krav i lov- og regelverk for personvern. I 2022 har Hafslund arbeidet videre med å sikre at konsernet ivaretar krav til personvern. Rutiner, prosedyrer og rammeverk er videreutviklet og integrert i konsernets styringssystem for informasjonssikkerhet.

Risikostyring av informasjonssikkerhet

Risikostyring av informasjonssikkerhet er en kontinuerlig og løpende prosess. Konsernet støtter seg på de nasjonale risiko- og trusselvurderingene fra E-tjenesten, PST og NSM, og benytter ISO/IEC 27005 som rammeverk for risikovurdering og -håndtering. Eierskapet til risiko er plassert i linje- og tjenesteeierorganisasjonen. Risikostyring av informasjonssikkerhet integreres i den daglige forvaltningen og driften, og alle ledere har via sin rolle et implisitt ansvar for å føre tilsyn med informasjonssikkerhet innenfor sitt ansvars- og myndighetsområde. Det innbefatter å føre tilsyn med at iverksatte sikringstiltak fungerer som det skal. Ansvaret gjelder også der hvor sikkerhetsoppgaver er overlatt til avtalepartnere og andre virksomheter.

Leverandør- og tredjepartsrisiko

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Ukraina har medført et skjerpet risiko- og trusselbilde. Det har ført til et større behov for tettere oppfølging og dialog med underleverandører som leverer tjenester, systemer og utstyr til konsernet. Hafslund har hatt økt beredskap og løpende dialog med myndigheter, samarbeidspartnere og leverandører om situasjonen og endringer i risikobildet.

Personellsikkerhet

Personellsikkerhet omfatter risiko for at personell misbruker ansettelsesforhold og legitime tilganger til uedle hensikter og uautoriserte formål. Hafslund er lovpålagt å ha personkontroll i rekrutterings- og ansettelsesprosesser. Personellsikkerhet i Hafslund skal derfor sikres og ivaretas via robuste prosesser gjennom hele ansettelsesforholdet, med blant annet bakgrunnssjekk, taushetsplikt, informasjon og opplæring, og tilgang basert på minste privilegiumsprinsipp. På bakgrunn av den internasjonale sikkerhetssituasjonen i 2022, har konsernet videreutviklet prosedyrene med tydeligere retningslinjer for rekruttering og ansettelse av personell fra såkalt høyrisikoland.

Fysisk sikkerhet

Hafslund er via lover og regelverk pålagt strenge krav til fysisk sikring av tjenester, systemer, lokasjoner og produksjonsanlegg. Gjennom styringssystem for informasjonssikkerhet er det definerte krav til fysisk sikring av IT, med kombinasjoner av soneinndeling, adgangskontroll, overvåking og deteksjon og reaksjonsevne mot uautorisert ferdsel, adgang og innbrudd.

Fysisk sikring av selskapets fysiske verdier, eiendommer og produksjonsanlegg blir kontinuerlig forbedret og videreutviklet etter pålagte krav og endringer i trussel- og risikobildet. I 2022 har situasjonen i Ukraina ført til økt oppmerksomhet på fysisk sikring og behov for økt årvåkenhet når det gjelder uønsket adferd og adgang på konsernets lokasjoner, kraftverk og anlegg. Hafslund har fulgt de anbefalinger og råd som er gitt av myndighetene og nasjonale sikkerhetsorganer.

Et bærekraftig Hafslund 2

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Ingen uhåndterte IT-sikkerhetshendelser0Alle IT-sikkerhetshendelser er håndtert og fulgt opp.
Ingen IT-sikkerhetshendelser med alvorlig konsekvens2To registrerte hendelser som kan kategoriseres opp mot alvorligere betydning. Begge hendelsene ble håndtert og fulgt opp med hendelsesrapporter m/oppfølgingspunkter.
Minimum 1 IT-beredskapsøvelse avholdt3Totalt er det gjennomført 3 IT-beredskapsøvelser i 2022.

Etikk og antikorrupsjon

Hafslund har nulltoleranse for korrupsjon og skal arbeide aktivt med etikk og antikorrupsjon. Den største korrupsjonsrisikoen i ethvert selskap kan sies å være korrupsjonen som ikke er synlig, og viktige risikomomenter er manglende informasjon om og tilgang til varslingskanaler, manglende opplæring i etikk og antikorrupsjon og manglende kontrollmekanismer for å fange opp eventuelle saker.

Våre tiltak

Alle ansatte i Hafslund skal signere etiske retningslinjer ved ansettelse. Etiske retningslinjer i Hafslund omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis og varsling og håndtering av eventuelle brudd. Retningslinjene er førende for samhandlingen internt og med omverdenen. De gjelder for alle ansatte i konsernet og de som opptrer på vegne av Hafslund, for eksempel styremedlemmer og innleide konsulenter. Konsernet har ekstern varslingskanal for rapportering av bekymringsfulle hendelser. I 2023 vil det etableres en e-læringsplattform for etiske retningslinjer i konsernet og gjennomføres dilemmatrening for alle ansatte.

Alle ansatte i Hafslund skal signere etiske retningslinjer ved ansettelse.

Våre mål og status 2022

MålResultat 2022TilfredshetKommentar
Alle ansatte har signert etiske retningslinjer-Alle ansatte skal signere etiske retningslinjer ved ansettelse. Det mangler i dag registrering og det skal det jobbes videre med å få på plass.
Ingen kjente tilfeller av korrupsjon0

Indikatortabeller bærekraft

Indikatortabellene for bærekraftindikatorene er delt inn etter de vesentlige bærekrafttemaene og tegner et helhetlig bilde av Hafslunds bærekraftarbeid.

Tall fra 2021 er kun inkludert for Hafslund Eco Vannkraft og Hafslund Vekst ettersom Hafslund Oslo Celsio ikke var en del av konsernet i 2021.

Indikatortabell: Veien mot klimapositivitet

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Klimautslipp Scope 1
VannkrafttCO₂e1 053619Økning i utslipp fra vannkraft i forhold til 2021 pga to betydelige lekkasjer av SF6-gass.
FjernvarmetCO₂e5 859-Utslipp fra fjernvarme er knyttet til bruk av LNG som topplast.
AvfallsforbrenningtCO₂e197 777-
Klimautslipp Scope 2 (markedsbasert)
VannkrafttCO₂e00Hafslund Eco Vannkraft kjøper opprinnelsesgarantier for hele sitt forbruket.
FjernvarmetCO₂e129 033-Hafslund Oslo Celsio har i 2022 ikke kjøpt opprinnelsesgarantier for sitt forbruk av strøm i fjernvarme og avfallsforbrenning.
AvfallsforbrenningtCO₂e17 941-
Klimautslipp Scope 2 (stedsbasert)
VannkrafttCO₂e224243
FjernvarmetCO₂e3 504-
AvfallsforbrenningtCO₂e488-
Klimautslipp Scope 3
VannkrafttCO₂e84 7042 954Utvidelse av scope 3 i 2022. De største utslippene er knyttet til eierskapet i Eidsiva, kapitalvarer, innkjøp av varer og tjenester, og brensel- og energirelaterte aktiviteter.
Fjernvarme + avfallsforbrenningtCO₂e23 187-
CO₂-intensitet fjernvarmegCO₂e/kWh15,7-Beregnet ut fra metodikk ihht EPD-regelverket.
Energiforbruk
VannkraftGWh22,616,4
Fjernvarme + avfallsforbrenningGWh1 919,9-
Andel elektriske kjøretøyProsent3317
Biogene utslipptCO₂e188 551-Gjelder kun utslipp fra avfallsforbrenning. Fornybare brensler ikke inkludert.

Indikatortabell: Veien mot naturpositivitet

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar
Areal restaurert eller forbedretm2847-Nytt gyteareal i Aurlandsvassdraget.
Antall nye utbygginger i områder som defineres som inngrepsfri naturAntall0-Ny indikator.
Antall brudd på konsesjonsvilkår og beskrivelseAntall og omtale33Vetlebotvatn i Aurland: Brudd på sommer-LRV i to timer 5. september 2022. Moelv kraftverk i Ringsaker: Minstevannføringskravet forbi kraftverket har blitt underskredet fire ganger i tidsrommet 8.12.-13.12.2021. Raudalsvatn i Skjåk: Avvik fra minstevannføring i Framrusti nedenfor Raudalsvatn 1. juli 2022 mellom kl. 13 og 18.
Kostnader til vassdragsrelatert FoU og frivillige naturkartleggingerNOK5 732 000-Ny indikator.
Påvirkede elver med anadrom fiskAntall33
Påvirkede nasjonale laksevassdragAntall01
Gjennomførte miljøtilsynAntall2232
Gjennomførte miljøtiltakAntall227
Gjennomførte miljøtiltak, hvorav frivilligeAntall193
Gjennomførte miljøundersøkelserAntall3741
Gjennomførte miljøundersøkelser, hvorav frivilligeAntall3336
Utsetting av lakserognAntall33 700350 000
Vandring i fisketrapper og vandringsveier. Antall fisketrapper med overvåkingAntall109
Nedlagte vassdragsanlegg tilbakeført til naturligere tilstandAntall00NVE har i 2022 gitt positiv instilling til nedleggelse av Hundsjømagasinet og redusert reguleringshøyde for Hyllsjøen. Saken ligger nå hos OED.
Frivillig slipp av minstevannsføring for å ivareta fisken i vassdrageneMill Kr23,312,4Det frivillige slippet i Hemsil er erstattet av et pålagt slipp. I innlandet er det selvpålagt prøvereglement i Hunderfossen, selvpålagt minstevannføring om vinteren i Mesna og Sagnfossen.
Antall hendelser med utslipp til jord/luft/vann og beskrivelseAntall og omtale57Det har i 2022 vært fem større eller mindre hendelser med oljeutlsipp ved Hafslund Eco Vannkrafts anlegg, totalt har det ført til utslipp av ca. 530 liter olje.
Utslipp av NOx (Hafslund Oslo Celsio)kg335,4-

Indikatortabell: Pådriver for fornybar energi gjennom god interessentdialog

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Vannkraftens omdømme i befolkningen Prosent8990Oppslutningen om vannkraft er stabilt høy i befolkningen. Kilde: Kantars klimabarometer 2022.
Andel av igangsatte store vannkraftprosjekter som inkluderer interessentdialog på grunn av hensyn til samfunn, publikum og miljøProsent95-Ny indikator.

Indikatortabell: Effektiv og sirkulær materialbruk og ressursutnyttelse

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Mengde farlig avfall-
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernTonn8-Ny indikator.
Hafslund Oslo CelsioTonn17 791-Ny indikator. For Hafslund Oslo Celsio utgjør flyveaske fra avfallsforbrenning 17666 tonn.
Mengde ikke-farlig avfall-
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernTonn828-Ny indikator.
Hafslund Oslo CelsioTonn62 138-Ny indikator. Det aller meste av Hafslund Oslo Celsio sitt avfall er bunnaske(slagg) fra avfallsforbrenning. Asken behandles videre av andre aktører der metaller tas ut og gjenvinnes (snaut 4600 tonn ulike metaller).
Sorteringsgrad-
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent89-Sorteringsgrad = Mengde sortert avfall/total menge avfallet (både sortert og usortert) X 100.
Hafslund Oslo CelsioProsent--
-
Sorteringsgrad store vannkraftprosjekterProsent91-Beregnet fra fire av seks av de største bygg-prosjektene.
Mengde avfall behandlet ved søppelforbrenningsanleggTonn355 686-Sum Klemetsrud og Haraldrud.

Indikatortabell: Produksjon av ren energi

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Produksjon av kraftGWh13 80018 315Hafslunds andel av produksjon i alle kraftverk.
Andel fornybar kraftproduksjonProsent100100
Produksjon av fjernvarmeGWh1 807-
Andel fornybar av fjernvarmeProsent43,2-
Andel karbonnøytral av fjernvarmeProsent55,3-
Produksjon av OpprinnelsesgarantierGWh13 20018 150
Produksjon av elsertifikaterGWh780852
Krafttap som følge av vilkårsrevisjonerGWh14,76,7Krafttap på 11,6 GWh/år i Holsreguleringen og 2,9 Wh/år i Døgnreguleringen.

Indikatortabell: Investeringer i ren energi

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Økt installert effekt kraftproduksjonMW9,9118,9Mork kraftverk ble ferdigstilt i 2022.
Økt installert effekt fjernvarme MW50-Ombygging av eldre anlegg til fornybart.
Reinvestering i produksjonsanlegg (oppgraderinger og utvidelser)GWh1328,2Aurland 1, Aggregat 2.
Investering i ny produksjonGWh43412Mork kraftverk ble ferdigstilt i 2022.
Fornybare energiprosjekter under planleggingGWh70026Omtrentlig tall som omfatter: Sarp2, FKF5, Hemsil 2, Longavotn, Kåja, Storrusten, Tunna, Grotli, Øyangen og Bjørkum.

Indikatortabell: Forsyningssikkerhet

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Leveringssikkerhet i CelsioProsent99,97-Kun uplanlagt stans i levering gir 99,99%.

Indikatortabell: Sikkerhet for våre ansatte

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Fraværsskader per million arbeidstimer
Hafslund (hele konsernet)H1-verdi1,2-
Hafslund Eco VannkraftH1-verdi0,91
Hafslund CelsioH1-verdi1,6-
Skader per million arbeidstimer
Hafslund (hele konsernet)H2-verdi2,9-
Hafslund Eco VannkraftH2-verdi3,77
Hafslund CelsioH2-verdi1,6-
Fraværsdager per million arbeidstimer
Hafslund (hele konsernet)F-verdi3,5-
Hafslund Eco VannkraftF-verdi4,6203
Hafslund CelsioF-verdi1-
Registrerte uønskede hendelser og forbedringsforslag
Hafslund (hele konsernet)Antall1 325-
Hafslund Eco VannkraftAntall8571279
Hafslund CelsioAntall468-
Sikkerhetssamtaler i CelsioAntall126-

Indikatortabell: Attraktiv og utviklende arbeidsplass

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Nyansettelser
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernAntall6935
Hafslund Oslo CelsioAntall23-
Turnover
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent6,53,4Dette inkluderer pensjonsavganger.
Hafslund Oslo CelsioProsent4,3-
Andel ledere som har gjennomført lederutviklingsprogram
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent100-Ny indikator.
Hafslund Oslo CelsioProsent93-Ny indikator.
Bruk av varslingskanal Stk/år00
SykefraværProsent3,82,8Sykefravær fortsatt lavt sammenlignet med landsgjennomsnitt. Økningen fra fjoråret skyldes trolig økning i korttidssykefravær som følge av covid-19.

Indikatortabell: Rom for ulikheter og like muligheter til alle

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Andel kvinner i konsernetProsent2222Kvinneandelen har økt i Hafslund Eco Vannkraft og Hafslund Vekst det siste året, men dette trekkes ned av noe lavere kvinneandel i Hafslund Oslo Celsio.
Andel kvinner i konsernledelsenProsent50-Ny indikator.
Andel kvinner i ledende stillingerProsent3228
Antall tilfeller av diskriminering eller trakasseringAntall0-Ny indikator.
Antall tilfeller av diskriminering eller trakassering som er bearbeidet og etablert handlingsplan påAntall0-Ny indikator.

Indikatortabell: Sikkerhet for tredjepart

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Skader blant tredjepart grunnet selskapets aktiviteter Antall00
Innrapporterte hendelser til NVE (ulykker og uhell), jf NVE-skjema for melding, § 7-11 i DSFAntall10
Gjennomførte ROS-analyser for sikkerhet for allmenheten iht plan, jf § 7-6 i DSFAntall421
Hendelser med varsling av allmennheten ved flomtapping iht etablert rutineAntall-0
Beredskapsøvelser for å sikre høy standard på intern beredskap og flomhåndteringAntall3123Øvelser av beredskapsorganisasjon. Ekskl. IT-øvelser og praktiske mannskapsøvelser.
Søknader til NVE om fravik fra manøvreringsreglementer eller vilkår for å redusere fare for flomskade i tideAntall11Innvilger søknad om forhåndstapping fra Ustevatn til Rødungen Syd for å hindre mulig skadeflom nedstrøms Ustevatn.
Hendelser rapportert til DSB (ulykker og uhell), jf. skjema for melding av ulykker og uhell, § 8 FSE-forskriftAntall00

Indikatortabell: Samfunnsbidrag og lokal verdiskapning

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Verdiskapning og -fordeling til vertskommuner i form av direkte skatter og avgifterMill Kr447474Betalt ila året. Inkluderer naturskatt og eiendomsskatt.
Bidrag til vertskommuner/fylkeskommuner i form av konsesjonskraftsfordelMill Kr1 549586Betalt ila året.
Bidrag til kommuner/-fylkeskommuner i form av konsesjonsavgifterMill Kr8382Betalt ila året.
Verdiskapning og -fordeling til staten i form av direkte skatter og avgifterMill Kr4 960132Betalt i løpet av året. Betalt skatt, arbeidsgiveravgift, konsesjonsavgift, NOX-avgift og forbrenningsavgift.
Samlet godtgjørelse til ansatteMill Kr751472
Avkastning for eier, Oslo kommune, i form av utbytteMill Kr1 750850Utbytte betalt ila 2022.

Indikatortabell: Ansvarlig innkjøpspraksis

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Antall kjente brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakers rettigheterAntall00
Antall leverandørrevisjoner gjennomført, som inkluderer bærekraftsforhold Antall00Ingen revisjoner gjort. Arbeid med aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører, inkludert leverandørrevisjoner skal styrkes i 2023. Dette kan påvirke resultatene fremover.
Andel leverandører som har signert etiske retningslinjer for leverandørerProsent--Leverandører signerer etiske retningslinjer ved kontraktsinngåelse. Bedre system for å følge opp og rapportere på dette skal innføres.

Indikatortabell: Fokus på etikk og antikorrupsjon

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Ansatte som har forpliktet seg til å følge selskapets etiske retningslinjer
Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsernProsent--Alle nyansatte forplikter seg ifmt signering av ansettelseskontrakt. Samlet oversikt over andel mangler for konsernet ekskludert Hafslund Oslo Celsio. I Hafslund Oslo Celsio har 75,8% signert etiske retningslinjer.
Hafslund Oslo CelsioProsent75,8-
Antall bekreftede brudd på etiske retningslinjerAntall00

Indikatortabell: Sikre IT-tjenester og systemer

IndikatorEnhetResultat 2022Resultat 2021Kommentar 2022
Antall uhåndterte IT-sikkerhetshendelserAntall0-Ny indikator. Alle IT-hendelser er håndtert og fulgt opp.
Antall IT-sikkerhetshendelser med alvorlig konsekvensAntall2-Ny indikator. To registrerte hendelser som kan kategoriseres opp mot alvorligere betydning. Begge hendelsene ble håndtert og fulgt opp med hendelsesrapporter m/oppfølgingspunkter.
Antall IT-beredskapsøvelseAntall3-Ny indikator. Totalt er det gjennomført 3 IT-beredskapsøvelser i 2022.